Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα ιταλικής γλώσσας, που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών, είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
Το πρόγραμμα βασίζεται σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις και σε πρακτικές δραστηριότητες ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διαδραστική επικοινωνία, η οποία στοχεύει στην έκφραση κοινωνιογλωσσολογικών ενεργειών σε πραγματικές καταστάσεις. Οι κύριοι στόχοι των μαθημάτων είναι η ενίσχυση των φοιτητών στην επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα, σύμφωνα με μία ποικιλία περιεχομένου. Χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό και μέθοδοι εκμάθησης, για ενθάρρυνση των φοιτητών στην εξάσκηση της γλώσσας σε θέματα που έχουν διδαχθεί στην τάξη, έτσι ώστε να προωθείται η αυτοεκμάθηση και αυτοαξιολόγηση.

Μαθήματα

Ιταλικά-Αρχάριοι 1 (Α1.1 & Α1.2)