Τα μαθήματα κινεζικής γλώσσας προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και είναι εναρμονισμένα τόσο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), όσο και με το Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK - Chinese Proficiency Test).

Η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί με επικοινωνιακή προσέγγιση και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα, επιδιώκοντας την καλλιέργεια και των τεσσάρων δεξιοτήτων: ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδραστική επικοινωνία, εστιάζοντας στη χρήση της γλώσσας σε πραγματικές καταστάσεις. Ως γενικός στόχος των μαθημάτων αυτών είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να επικοινωνούν σε διάφορα επίπεδα και σε ποικίλα

περιβάλλοντα, ειδικά με σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών να χρησιμοποιήσουν την κινεζική γλώσσα για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και επικοινωνία σε κοινωνικό επίπεδο.

Κατά τη διδασκαλία, χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό και μέθοδοι τηλεκμάθησης, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές στην πρακτική εξάσκηση των δομών και θεμάτων που θα διδαχθούν στην τάξη, προωθώντας την αυτο-εκμάθηση και αυτο-αξιολόγηση.

Επιπρόσθετα των 13 εβδομάδων εκπαίδευσης και διδασκαλίας κάθε επιπέδου, οργανώνονται έξι επιπλέον ώρες για Chinese Language Café κατά τη διάρκεια των μονών εβδομάδων του εξαμήνου. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αυτές τις συνευρέσεις, έτσι ώστε να εμπεδώσουν τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί στην τάξη.

 

Μαθήματα

ΓΛΩ 060: Κινεζικά - Αρχάριοι Ι (5 ECTS)

Αυτό το επίπεδο του μαθήματος είναι σχεδιασμένο με τρόπο που θα επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα να παραγάγουν και να κατανοήσουν τα βασικά Κινέζικα, προφορικά και γραπτά, δίνοντας και παίρνοντας βασικές απλές πληροφορίες, καθώς και για αλληλεπίδραση, με πολύ απλό τρόπο, με αυτόχθονες Κινέζους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του πρώτου επιπέδου, έχουν ως ακολούθως: (1) εκμάθηση των 100 πιο γνωστών λέξεων που χρησιμοποιούνται στα Κινέζικα, (2) ικανότητα να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν απλές κινεζικές λέξεις και προτάσεις για επικοινωνιακούς σκοπούς, όπως χαιρετισμούς, παραγγελία φαγητού και για να κάνουν ψώνια, (3) εξασφάλιση του προ-επιπέδου του Α1.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR Pre-level A1.1) και του προ-επιπέδου 1 του (HSK) του Chinese language proficiency.

ΓΛΩ 061: Κινεζικά -Αρχάριοι ΙΙ (5 ECTS)
Prerequisite: ΓΛΩ 061 ή ισότιμο

Τα μαθησιακά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του δεύτερου επιπέδου, έχουν ως ακολούθως: (1) εκμάθηση των 200 πιο γνωστών λέξεων που χρησιμοποιούνται στα Κινέζικα, (2) ικανότητα να χρησιμοποιούν Κινέζικα, για να επικοινωνούν με απλό και άμεσο τρόπο σε γνωστά θέματα, όπως για την καθημερινή ζωή, την εργασία, σχέδια για το μέλλον, προσωπικές ικανότητες, τον καιρό, το φαγητό, τη διαμονή κ.λπ., (3) εξασφάλιση του επιπέδου Α2.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR-level A2.1) και του επιπέδου 1 του (HSK) του Chinese language proficiency.
ΓΛΩ 062: Κινεζικά - Μέσο Επίπεδο Ι (5 ECTS)
Prerequisite: ΓΛΩ 061 ή ισότιμο.

Οι συμμετέχοντες στο τρίτο επίπεδο προχωρούν και εμβαθύνουν, έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τις 300 πιο γνωστές λέξεις στην κινεζική, επικοινωνούν σε τομείς όπως η καθημερινή ζωή, η εργασία, η μελέτη και τα ταξίδια.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος φθάνουν στο επίπεδο Α2 του CEFR και καλύπτουν το αντίστοιχο επίπεδο 2 του HSK.
ΓΛΩ 063: Κινεζικά - Μέσο Επίπεδο ΙΙ (5 ECTS)
Prerequisite: ΓΛΩ 062 ή ισότιμο.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του τέταρτου επιπέδου, έχουν ως ακολούθως: (1) εκμάθηση των 500 πιο γνωστών λέξεων που χρησιμοποιούνται στα Κινέζικα, (2) ευχέρεια για επικοινωνία με ευφράδεια, στα Κινέζικα, με αυτόχθονες Κινέζους σε ευρεία γκάμα θεμάτων, (3) εξασφάλιση του προ-επιπέδου Α2.2-Β1.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR-Pre-level B1) και του προ-επιπέδου 3 του (HSK) του Chinese language proficiency.
ΓΛΩ 064 Κινέζικα-Ανώτερο Επίπεδο Ι (5 ECTS)
Prerequisite: ΓΛΩ 063 ή ισότιμο.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει το 5o επίπεδο. Το μάθημα θέτει ως στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές σε περισσότερα θέματα με λεπτομερή τρόπο και να καλύψει νέα γλωσσικά σημεία, όπως την ευέλικτη χρήση ανακριτικών αντωνυμιών, πολύπλοκα συμπληρώματα δηλώσεων, την εξομοίωση μονοσυλλαβικών επιθέτων και δισύλλαβων ρημάτων, καθώς επίσης και πολλαπλές χρήσεις νέων λέξεων και φράσεων. Γράφοντας κινεζικούς χαρακτήρες αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του μαθήματος, αφού η εξέταση του HSK 3 περιλαμβάνει γραφή. Το μάθημα περιλαμβάνει στοιχεία του κινέζικου πολιτισμού με χρήση πολυμέσων καθώς, και συζητήσεις. Στο τέλος κάθε μαθήματος υπάρχει μία ακουστική διαγνωστική εξέταση. Επιπρόσθετα, ανατίθενται εργασίες για ανάγνωση και γραφή στο σπίτι.