Τα μαθήματα της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, έχουν ως στόχο την μετάδοση, μέσω εκπαιδευτικών μεθόδων, της ΚΝΓ, την επαφή με αυτή, αλλά και τη διάδοσή της, ως το μέσο επικοινωνίας της κοινότητας των κωφών ατόμων, στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα κληθούν να παράξουν και να κατανοήσουν το βασικό λεξιλόγιο, αλλά και τις βασικές μορφές της δομής της ΚΝΓ (η ΚΝΓ έχει δική της συντακτική και γραμματική δομή), ενώ μέσω αυτής, θα ενημερωθούν και θα εισαχθούν στην κουλτούρα των Κωφών.

Μαθήματα

ΓΛΩ 010 Νοηματική Γλώσσα για αρχάριους Ι (5 ECTS)
Εισαγωγικό μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στη δομή γλωσσικών σημείων και σημασιολογικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη νοηματική γλώσσα. Οι διδασκόμενοι θα εισαχθούν στη χρήση δακτυλοσυλλαβισμού και στην αξιοποίηση εκφραστικών δυνατοτήτων για την άρθρωση και κατανόηση μηχανισμών για το σχηματισμό νοημάτων. Θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν βασικές χειρομορφές της νοηματικής γλώσσας και να εξερευνήσουν τα φωνολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των νοημάτων καθώς και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους στη νοηματική γλώσσα. Ταυτόχρονα οι διδασκόμενοι θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση στη λεξική ή γραμματική σημασία των νοημάτων και τους τρόπους χρησιμοποίησης του δακτυλικού αλφαβήτου. Ακόμη οι διδασκόμενοι θα κατανοήσουν το καθοριστικό επικοινωνιολειτουργικό και κοινωνιοπολιτισμικό ρόλο της νοηματικής γλώσσας.
ΓΛΩ 011 Νοηματική Γλώσσα για αρχάριους ΙΙ (5 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΓΛΩ 010

ΓΛΩ 011 Νοηματική Γλώσσα για Αρχάριους ΙΙ (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 010 Έχοντας αποκτήσει τις βασικές γνώσεις, στο ΓΛΩ010, οι φοιτητές θα μπορούν να περιγράφουν το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, να νοηματίζουν για την καθημερινότητα, για δραστηριότητες και χόμπι, καθώς, επίσης, να νοηματίζουν για τις σπουδές, τα μαθήματα, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων τους κ.α. Θα είναι, επίσης, σε θέση να κατανοήσουν προτάσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας, που έχουν άμεση συνάφεια με το άτομό τους (π.χ. βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, ψώνια, τοπική γεωγραφία, εργοδότηση). Επιπλέον, θα είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες για γνωστά θέματα, αλλά και να περιγράψουν με απλό τρόπο πτυχές του προσωπικού τους ιστορικού, του άμεσου περιβάλλοντός τους, αλλά και ζητήματα, που αφορούν θέματα άμεσης ανάγκης (π.χ. πρόληψη, ασφάλεια, ιατρική περίθαλψη κλπ).

Διδάσκοντες