Τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας έχουν σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκουν να καταστήσουν τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ’ ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο για την ανάπτυξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ποικιλία από γνωστά αντικείμενα. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα «Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς», καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον γνώση στο επίπεδο B2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Επιπλέον στις περιπτώσεις όπου τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τους διάφορους κλάδους σπουδών, όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται, ως μάθημα ελεύθερης επιλογής, όπου τα προαπαιτούμενα (αν υπάρχουν) έχουν συμπληρωθεί.

Μαθήματα

ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου (5 ECTS)

Το μάθημα Αγγλικών Γενικής Μορφής, Προχωρημένου Επιπέδου, καλεί τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό ακαδημαϊκό λόγο σε όλες του τις μορφές. Διδάσκονται και εξασκούνται σε κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης επιστημονικών άρθρων και αποσπασμάτων ενώ παράλληλα διευρύνουν το ακαδημαϊκό τους λεξιλόγιο. Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται επίσης να κατανοήσουν την σημαντικότητα των κοινωνιο-γλωσσολογικών πτυχών της αγγλικής γλώσσας. Καθώς οι φοιτητές/φοιτήτριες βελτιώνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες για τους πολίτες του 21ου αιώνα όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, λύση προβλημάτων, ψηφιακός γραμματισμός και γνώσεις πληροφορικής – ικανότητες απαραίτητες στον ακαδημαϊκό και εργασιακό κόσμο.


Στοιχεία του μαθήματος αυτού είναι ευθυγραμμισμένα με επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω την επάρκεια τους στη γραπτή και προφορική επικοινωνία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την ποιότητα των ακαδημαϊκών παρουσιάσεων τους στην αγγλική γλώσσα τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο υλικό που προβάλλουν. Όλες οι βασικές δεξιότητες που ενσωματώνονται στο πρόγραμμα θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αποδώσουν καλύτερα στην επικοινωνία που απαιτείται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον καθώς για στις μελλοντικές τους εργασιακές ανάγκες.


To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2022 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 102 Αγγλικά για Αρχιτεκτονική (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για φοιτήτριες/ές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής οι οποίοι χρειάζεται να αναπτύξουν ικανότητες στη χρήση της αγγλικής γλώσσας για το αντικείμενο ενασχόλησης τους. Οι φοιτητές θα αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ορολογία που απαιτείται στο γνωστικό τους αντικείμενο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκφραστούν με σαφήνεια, ευφράδεια λόγου και αυθορμητισμό, χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιήσουν στο ακαδημαϊκό πλαίσιο και θα χρησιμεύσουν ως καταλύτης για τη μελλοντική χρήση της γλώσσας στην καριέρα τους.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2023 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.

ΓΛΩ 103 Αγγλικά για Βιοϊατρικές Επιστήμες (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για προπτυχιακούς φοιτήτριες/ές του Τμήματος Βιολογικών Σπουδών και της Ιατρικής Σχολής. ου πρέπει να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης της αγγλικής γλώσσας για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο αντικείμενο ενασχόλησης τους. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή κειμένων του συναφές γνωστικού αντικειμένου. Οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν τις γνώσεις τους με τη χρήση εκτενούς λεξιλογίου που εστιάζεται σε θέματα Βιολογίας και Ιατρικής.


To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2023 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 104 Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα (5 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο


Το μάθημα αυτό αφορά προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που πρέπει να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης της αγγλικής γλώσσας για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στους τομείς τους. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων με έμφαση την κατανόηση και παραγωγή γραπτού υλικού που σχετίζεται με τον τομέα της μηχανικής. Οι φοιτητές θα αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ορολογία που σχετίζεται με τη μηχανική στα αγγλικά.


To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2023 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
 

ΓΛΩ 109 Αγγλικά για Νομική (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο (χωρίς προαπαιτούμενο για φοιτητές Νομικής)

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Νομικής. Έχει ως στόχο να τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την αγγλική γλώσσα τόσο κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων, μέσα από τη συνεργασιακή δραστηριοκεντρική μάθηση σε νομικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων, κατανόηση και συγγραφή νομικών εγγράφων, καθώς και τη βελτίωση δεξιοτήτων ακρόασης και ομιλίας με εκτεταμένη εξάσκηση νομικής ορολογίας.

Στοιχεία αυτού του μαθήματος ευθυγραμμίζονται με το επίπεδο Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

ΓΛΩ 111 Αγγλικά για Πληροφορική (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό αφορά φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής οι οποίοι πρέπει να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες αγγλικής γλώσσας για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στον τομέα τους. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού υλικού που σχετίζεται με τον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών. Οι φοιτητές θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ορολογία που σχετίζεται με το γνωστικό τους αντικείμενο.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2023 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.

ΓΛΩ 112 Αγγλικά για Φυσική

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμοΤο μάθημα αυτό αφορά φοιτητές του Τμήματος Φυσικής που πρέπει να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες αγγλικής γλώσσας για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τον τομέα τους. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου που σχετίζεται με τον τομέα της Φυσικής. Οι φοιτητές θα αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ορολογία που σχετίζεται με τη φυσικά στα αγγλικά.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2023 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 200 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Προχωρημένου Επιπέδου (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

Το μάθημα αυτό βοηθά τους φοιτητές όχι μόνο να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη χρήση της αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, αλλά ταυτόχρονα διερευνά στην οικοδόμηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα σε τομείς όπως ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης και η παγκόσμια ευαισθητοποίηση. Τα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα μαζί με άρθρα θα αξιοποιηθούν ως πηγές σε αυτό το μάθημα. Οι φοιτητές θα βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και ψηφιακής παιδείας μέσω της συνεργασίας στις διάφορες δραστηριότητες και εργασίες που τους ανατίθενται.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β2+/Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Χειμερινό εξάμηνο 2022 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 201 Αγγλικά για Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να εξασκηθούν στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε σχέση με τον επιχειρησιακό κόσμο, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον εργασιακό χώρο. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας αλλά και στρατηγικές ομιλίας και συγγραφής. Θα δοθεί επίσης έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων κατανόησης με βάση την ανάγνωση και την ακρόαση, μέσω της έκθεσης σε ένα εύρος σύγχρονων θεμάτων σχετικών με τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές θα βελτιώσουν τις δεξιότητες ομιλίας, μέσα από προφορικές παρουσιάσεις σε θέματα σχετικά με τον κόσμο των επιχειρήσεων.

  Στοιχεία του μαθήματος αυτού είναι ευθυγραμμισμένα με το επίπεδο B2+/Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
ΓΛΩ 202 Ρητορική του Δημοσίου Λόγου στην Αγγλική (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο (χωρίς προαπαιτούμενο για φοιτητές Ευρωπαϊκών σπουδών).

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στα Αγγλικά σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, και στοχεύοντας στην ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας. Οι φοιτητές θα συμπληρώσουν μία ποικιλία ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, για τις οποίες θα αξιολογηθούν από τους συμφοιτητές τους και από τον διδάσκοντα, σύμφωνα με τον τύπο της κάθε δραστηριότητας. Το υλικό του μαθήματος έχει επιλεγεί από μία εκτεταμένη συλλογή πρόσφατου έντυπου υλικού, διαδικτυακών πηγών, οπτικού υλικού και ηχητικών αρχείων τύπου podcast. Ένας από τους να αναγνωρίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας της κουλτούρας τους, και να αντιληφθούν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι διαπολιτισμικές δεξιότητες, όταν συμμετέχουμε σε δημόσιες ομιλίες και δραστηριότητες.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
ΓΛΩ 209 Αγγλικά προχωρημένου επιπέδου για διεθνή επικοινωνία (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

Σκοπός αυτού του μαθήματος Προχωρημένου Επιπέδου είναι η ενθάρρυνση των φοιτητών για εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας σε κοινωνικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο. Εστιάζεται στην κατανόηση αυθεντικών κειμένων ποικίλων θεμάτων (π.χ. Έκθεση Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, κλπ.) τα οποία αποτελούν τη βάση για συζήτηση και παραγωγή γραπτού λόγου (π.χ. λήψη σημειώσεων και συγγραφή περιλήψεων). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα εξασκείται εκτεταμένο λεξιλόγιο ειδικά για τα Οικονομικά, προκειμένου να ενισχυθεί η συνολική γλωσσική επάρκεια των φοιτητών.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β2+/Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2023 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 212 Αγγλικά για τον Εργασιακό Χώρο (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές για τον εργασιακό χώρο, εισάγοντας, αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας ένα σύνολο γλωσσικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι αναγκαίες από το στάδιο της αναζήτησης εργασίας μέχρι την εργοδότηση και εξάσκηση κάποιου επαγγέλματος. Μέσα από την χρήση αυθεντικών υλικών, γίνεται εξάσκηση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα αυθεντικού υλικού. Oι φοιτητές θα έχουν ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης για να εξοικειωθούν και να τελειοποιήσουν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας που απαιτείται στον εργασιακό χώρο. 

 To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2022 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.

Διάφορα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό