Η γαλλική γλώσσα, μαζί με την αγγλική και τη γερμανική, είναι μια από τις τρεις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, μεταξύ άλλων, μια από τις δύο γλώσσες εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, της UNESCO και του NATO. Τα κέντρα εργασιών και αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών, βρίσκονται σε γαλλόφωνες πόλεις, όπως, οι Βρυξέλλες, το Στρασβούργο, το Λουξεμβούργο, η Γενεύη και η Λωζάννη. Αυτό σημαίνει πρόσβαση εργασίας σε τομείς πολιτικής, οικονομίας, νομικής, διπλωματίας, εμπορίου, διαμετακόμισης και αθλητισμού.

Τα μαθήματα γαλλικής γλώσσας είναι εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR – νέες περιγραφές 12/2018) και στόχος τους είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαμεσολάβησης, μέσω της χρήσης διαφόρων μεθοδολογιών και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας και διαδικτυακών πηγών, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο επικοινωνίας και, παράλληλα, να αναπτύσσουν κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητες και γνώσεις.

Μαθήματα

ΓΛΩ 105 Γαλλικά - Αρχάριοι Ι (5 ECTS)
Σ’ αυτό το επίπεδο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες "λήψης" (π.χ. ακρόαση, ανάγνωση, παρατήρηση), "παραγωγής" (π.χ. προφορικός και γραπτός μονόλογος), «αλληλεπίδρασης» (π.χ. προφορική, γραπτή ανταλλαγή, πρόσωπο με πρόσωπο και από απόσταση), έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν στα πλαίσια απλών καθημερινών καταστάσεων, για να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Ολοκληρώνοντας το επίπεδο αυτό, οι φοιτητές θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του επιπέδου Α1.1+ του νέου ΚΕΠΑ.
ΓΛΩ 106 Γαλλικά – Αρχάριοι ΙΙ (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 105 ή ισότιμο.

Στο τέλος αυτής της σειράς μαθημάτων, οι φοιτητές θα μπορούν να επικοινωνούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σύντομων κοινωνικών ανταλλαγών για καθημερινά θέματα. Θα εμβαθύνουν στις δεξιότητες "λήψης" (π.χ. ακρόαση, ανάγνωση, παρατήρηση), "παραγωγής" (π.χ. προφορικός και γραπτός μονόλογος), «αλληλεπίδρασης» (π.χ. προφορική, γραπτή ανταλλαγή, πρόσωπο με πρόσωπο και από απόσταση) και θα τους γίνει μια εισαγωγή στη ‘’διαμεσολάβηση’’ (π.χ. βασική διαμεσολαβητική επικοινωνία, σύντομα κείμενα, κτλ.).

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να καλύπτουν τις απαιτήσεις του επιπέδου Α1.2 του νέου ΚΕΠΑ.
ΓΛΩ 107 Γαλλικά - Μέσο Επίπεδο Ι (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 106 ή ισότιμο.

Σ’ αυτό το επίπεδο, ενισχύονται περαιτέρω οι δεξιότητες επικοινωνίας και διαμεσολάβησης, και οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν περισσότερη άνεση στη γραπτή και προφορική έκφρασή τους σχετικά με στερεότυπα θέματα. Οι δεξιότητες θα αναπτυχθούν μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων και εργασιών σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι δεξιότητες «λήψης», «παραγωγής», «αλληλεπίδρασης», «διαμεσολάβησης».

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 του νέου ΚΕΠΑ.
ΓΛΩ 108 Γαλλικά - Μέσο Επίπεδο ΙΙ (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 107 ή ισότιμο.

Αυτό το επίπεδο ενισχύει περαιτέρω την ικανότητα κατανόησης έκφρασης και διαμεσολάβησης, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Οι δεξιότητες λήψης, παραγωγής, αλληλεπίδρασης και διαμεσολάβησης αναπτύσσονται περαιτέρω μέσα από μία ποικιλία δραστηριοτήτων και εργασιών. Ταυτόχρονα οι φοιτητές θα μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και να προβαίνουν σε συζητήσεις επί θεμάτων επικαιρότητας και καθημερινότητας. Μελετά, επίσης, τις διάφορες πτυχές της σύγχρονης Γαλλίας, με την εκτεταμένη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και διαδικτυακών πηγών και τεχνολογίας.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β1.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Χειμερινό εξάμηνο 2021 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 110 Γαλλικά Ειδικότητας Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Μέσο Επίπεδο Ι (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 106 ή ισότιμο.

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές των τμημάτων ΚΦΙ, ΙΣΑ και ΒΝΕ. Έχει ως στόχο την κατανόηση κειμένων της ειδικότητάς τους μέσα από τη γαλλική γλώσσα. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε εξειδικευμένο λεξιλόγιο και ορολογία, καθώς ενισχύεται, παράλληλα, η εκμάθηση της γραμματικής και του συντακτικού.

Με την αποπεράτωση του μαθήματος, αναμένεται από τους φοιτητές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 του νέου CERF.
ΓΛΩ 117 Γαλλικά - Μέσο Επίπεδο ΙΙI (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 108 ή ισότιμο.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στρατηγικών και παράλληλα συμπεριλαμβάνει μια μαθητοκεντρική προσέγγιση αξιολόγησης. Οι τέσσερις δεξιότητες αναπτύσσονται μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων και εργασιών οι οποίες θα επιτρέψουν στους φοιτητές να δημιουργήσουν πολυδιάστατες δεξιότητες, χρήσιμες στην κοινωνική τους ένταξη, δίνοντας παράλληλα βάρος σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά προφίλ. Το μάθημα θα επικεντρωθεί επίσης στην πολιτισμική ευαισθητοποίηση των φοιτητών στη σημερινή Γαλλία και θα τους παρέχει γλωσσικά και πολιτιστικά εργαλεία αναγκαία σε όσους θα βρεθούν στη Γαλλία για προσωπικούς, ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς λόγους.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β1.2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2022 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 118 Γαλλικά - Προχωρημένο Επίπεδο Ι (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 117 ή ισότιμο.

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές, μέσα από δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, τα απαραίτητα εργαλεία για να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεών τους στη Γαλλική γλώσσα και τον Γαλλόφωνο πολιτισμό και για να αναπτύξουν όλες τις επικοινωνιακές γλωσσικές δραστηριότητες (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, διάδραση και διαμεσολάβηση) καθώς και τις γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές και πραγματολογικές δεξιότητες.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β2.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Χειμερινό εξάμηνο 2021 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 222 - Γαλλικά για Νομική I (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 106 ή ισότιμο

Το μάθημα Γαλλικά για νομική προορίζεται για φοιτητές του Τμήματος Νομικής. Αντικείμενο του μαθήματος είναι, η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών στη γαλλική γλώσσα με σκοπό τη χρήση της ως εργαλείο εργασίας και επικοινωνίας στο μελλοντικό χώρο εργασίας τους και η χρήση της γαλλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής, στις τρέχουσες καταστάσεις μιας επαγγελματικής δραστηριότητας στον χώρο της νομικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στη εξοικείωση των φοιτητών με τη νομική ορολογία, φρασεολογία και κατανόηση νομικών εγγράφων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν επίπεδο αντίστοιχο με το Α2 του νέου ΚΕΠΑ.
ΓΛΩ 223 Γαλλικά για Νομική ΙΙ (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 222 ή ισότιμο

Το μάθημα Γαλλικά για Νομική ΙΙ προορίζεται για φοιτητές του τμήματος Νομικής. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών στη γαλλική γλώσσα (κατανόηση, παραγωγή και αλληλεπίδραση, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο), ενώ εισάγεται και η γλωσσική διαμεσολάβηση. Παράλληλα, εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό και η φρασεολογία της νομικής επιστήμης στη γαλλική γλώσσα. Οι δεξιότητες αυτές θα επιτρέψουν στους φοιτητές την αποτελεσματική χρήση της γαλλικής γλώσσας σε θέματα που άπτονται του κλάδου σπουδών τους και θα τους προσδίδουν ένα επιπλέον προσόν σε προσωπικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β1.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2022 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.

 

       

Διάφορα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.