Το πρόγραμμα ιταλικής γλώσσας, που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών, είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR).
Το πρόγραμμα βασίζεται σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις και σε πρακτικές δραστηριότητες ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διαδραστική επικοινωνία, η οποία στοχεύει στην έκφραση κοινωνιογλωσσολογικών ενεργειών σε πραγματικές καταστάσεις.
Οι κύριοι στόχοι των μαθημάτων είναι η ενίσχυση των φοιτητών στην επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα, σύμφωνα με μία ποικιλία περιεχομένου. Χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό και μέθοδοι εκμάθησης, για ενθάρρυνση των φοιτητών στην εξάσκηση της γλώσσας σε θέματα που έχουν διδαχθεί στην τάξη, έτσι ώστε να προωθείται η αυτοεκμάθηση και αυτοαξιολόγηση.

Μαθήματα

ΓΛΩ 075 Ιταλικά - Αρχάριοι Ι
Το μάθημα ακολουθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης. Οι στόχοι του μαθήματος, σε επίπεδο A1.1 είναι να μπορούν οι φοιτητές να παράγουν και να κατανοούν προφορικό και γραπτό λόγο στην Ιταλική σε βασικό επίπεδο για την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών και ενδιαφερόντων τους, για την προσφορά και την αναζήτηση πληροφοριών και την απλή επικοινωνία με τους Ιταλούς ή κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Ιταλία. Θα δοθεί μια σειρά από διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας οι οποίες απαιτούν την ανταλλαγή καθημερινών πληροφοριών και εκφράσεων με στόχο την ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης δραστηριοτήτων κατανόησης, ανάγνωσης και ακρόασης, προφορικής αλληλεπίδρασης, παιχνιδιών και αυθεντικού (όπου αυτό είναι δυνατόν) οπτικοακουστικού υλικού.
ΓΛΩ 076 Ιταλικά - Αρχάριοι ΙΙ
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 075 ή ισότιμο

Με βάση το επίπεδο Α2.1 όπως ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, οι μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος περιλαμβάνουν την κατανόηση από τους φοιτητές μιας ποικιλίας γραπτών και προφορικών κειμένων και τη χρήση απλών συντακτικών δομών για να εκφραστούν στην ιταλική γλώσσα τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Θα δοθεί μια σειρά από διαφορετικές καταστάσεις που απαιτούν την ανταλλαγή καθημερινών πληροφοριών και εκφράσεων. Η διαδικασία διδασκαλίας / εκμάθησης είναι επικοινωνιακή και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση των τεσσάρων δεξιοτήτων δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.
ΓΛΩ 077 Ιταλικά - Μέσο Επίπεδο Ι
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 076 ή ισότιμο.

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος ενδιάμεσου επιπέδου Ι, σύμφωνα με το επίπεδο Α2 όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, είναι να μπορούν οι φοιτητές να κατανοούν τις προφορικές και γραπτές οδηγίες στα Ιταλικά και να μιλούν και να γράφουν με κάποιο βαθμό ευχέρειας, χρησιμοποιώντας βασικές γραμματικές και λεξικές δομές σε μια ποικιλία επικοινωνιακών καταστάσεων. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω δραστηριοτήτων ανάγνωσης και ακουστικής κατανόησης, προφορικής αλληλεπίδρασης, και αυθεντικού οπτικοακουστικού υλικού. Η διαδικασία διδασκαλίας/εκμάθησης είναι επικοινωνιακή και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την καλλιέργεια και ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.
ΓΛΩ 078 Ιταλικά – Μέσο Επίπεδο ΙΙ
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 077 ή ισότιμο.

Θα είναι σε θέση να κατανοούν γενικά μια ποικιλία γραπτών και προφορικών κειμένων και να εκφράζονται στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ιταλική, χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες συντακτικές δομές. Θα δοθεί μια σειρά από διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας οι οποίες απαιτούν τόσο την ανταλλαγή καθημερινών πληροφοριών όσο και την έκφραση προσωπικών απόψεων σε θέματα που συζητήθηκαν προηγουμένως κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η διαδικασία διδασκαλίας/ εκμάθησης είναι επικοινωνιακή και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Στο πρόγραμμα αυτό παρουσιάζονται περισσότερες πτυχές σχετικά με τον ιταλικό πολιτισμό.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β1.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2022 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 030 Ιταλικά Εντατικό -Αρχάριοι Ι & ΙΙ (10 ECTS)
(Προσφέρεται μόνο στο Θερινό Εξάμηνο)

Η διδακτέα ύλη είναι δομημένη σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για της Γλώσσες και το μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β1.1. Θα είναι σε θέση να κατανοούν γενικά μια ποικιλία γραπτών και προφορικών κειμένων και να εκφράζονται στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ιταλική, χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες συντακτικές δομές. Θα δοθεί μια σειρά από διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας οι οποίες απαιτούν τόσο την ανταλλαγή καθημερινών πληροφοριών όσο και την έκφραση προσωπικών απόψεων σε θέματα που συζητήθηκαν προηγουμένως κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η διαδικασία διδασκαλίας/ εκμάθησης είναι επικοινωνιακή και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Στο πρόγραμμα αυτό παρουσιάζονται περισσότερες πτυχές σχετικά με τον ιταλικό πολιτισμό.

Οι Εκδηλώσεις μας