Η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας βοηθά στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών ανάμεσα στην Κύπρο και τη Ρωσία, χώρες με πολλά κοινά στη γλωσσική παράδοση και με πλούσιο πολιτισμό. Το πρόγραμμα που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών συμβαδίζει με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, σε επίπεδο αντίστοιχο με το Α2.

Μαθήματα

ΓΛΩ 090 Ρωσικά – Αρχάριοι Ι (5 ECTS)
Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε αρχάριους και έχει ως στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ευχέρειας στην προφορική επικοινωνία. Το μάθημα στοχεύει να αναπτύξει δεξιότητες στον προφορικό λόγο, την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν μέρος σε διαλόγους και συζητήσεις, καθώς επίσης και να διδάξει στους φοιτητές να διαβάζουν σύντομα κείμενα και να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου.
ΓΛΩ 091 Ρωσικά – Αρχάριοι ΙΙ (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 090 ή ισότιμο.

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν κάποιες προηγούμενες βασικές γνώσεις στη ρωσική γλώσσα. Η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας βρίσκεται στο επίκεντρο του μαθήματος. Συνεχίζεται η εκμάθηση βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, που εισήχθησαν στο πρώτο επίπεδο. Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να λαμβάνει μέρος σε διαλόγους και συζητήσεις, καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης προφορικού λόγου. Στοχεύει να διδάξει στους φοιτητές να διαβάζουν και να γράφουν σύντομα κείμενα.
ΓΛΩ 092 Ρωσικά – Μέσο Επίπεδο Ι (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 091 ή ισότιμο.

ΓΛΩ 092 Ρωσικά-Μέσο Επίπεδο Ι (5 ECTS) Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 091 ή ισότιμο Το μάθημα σχεδιάστηκε για ενδυνάμωση των δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, με σκοπό να εξασκηθούν οι φοιτητές στη χρήση του λεξιλογίου και γραμματικής που έχουν μάθει. Η γλώσσα επικοινωνίας στη διάρκεια του μαθήματος είναι η Ρωσική. Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να λαμβάνει μέρος σε διαλόγους και συζητήσεις, καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης προφορικού λόγου. Στο επίπεδο αυτό, οι φοιτητές διαβάζουν και γράφουν σύντομα κείμενα και σύντομες εκθέσεις, με τη χρήση σύνθετων προτάσεων.

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
ΓΛΩ 093 Ρωσικά – Μέσο Επίπεδο ΙI (5 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 092 ή ισότιμο.

Το μάθημα προϋποθέτει την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών στη ρωσική γλώσσα μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων και εργασιών έχοντας ως στόχο να προσφέρει ανάπτυξη των ικανοτήτων αντίληψης, παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, αλληλεπίδρασης και διαμεσολάβησης. Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας και θα μπορούν να επικοινωνούν με επιτυχία σε διάφορα θέματα της καθημερινής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής.

Με τη λήξη του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Β1.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Διδάσκοντες

Αικατερίνα Κόνινα Σταυροπούλου