Το Κέντρο Γλωσσών έχει θεσπίσει μια πολιτική για να συμβουλεύει τα τμήματα για τη χορήγηση απαλλαγών από μάθημα γλώσσας. Αυτή η πολιτική διευκολύνει την αναγνώριση των διάφορων γλωσσικών ικανοτήτων με τις οποίες οι φοιτητές/φοιτήτριες εισέρχονται στο πανεπιστήμιο. Με την εφαρμογή της, το Κέντρο Γλωσσών επιδιώκει όχι μόνο να αναγνωρίσει τις γλωσσικές ικανότητες των φοιτητών/φοιτητριών αλλά και να τους τοποθετήσει σε μαθήματα που συμβαδίζουν με τις γλωσσικές δεξιότητές τους.
Η απαλλαγή φοιτητών/φοιτητριών από ένα μάθημα γλώσσας, μετά από αποδεδειγμένη ικανότητα στην ίδια, ωφελεί τους/τις μαθητές/μαθήτριες στο ότι επιτρέπει περισσότερες γλωσσικά ομοιογενείς γλωσσικές τάξεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι:

1. Απαλλαγές παραχωρούνται μόνο για υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας.
2. Aπαλλαγές παραχωρούνται συνήθως μόνο για επίπεδα γενικής μορφής και όχι για μαθήματα ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς.
3. Το Κέντρο Γλωσσών μπορεί να εισηγηθεί την παραχώρηση απαλλαγής από ένα συγκεκριμένο μάθημα γλώσσας, βασιζόμενο στην παρουσίαση ικανότητας του/της φοιτητή/φοιτήτριας στο επίπεδο της διδασκόμενης γλώσσας.
4. Η τεκμηρίωση της γνώσης του συγκεκριμένου επιπέδου πρέπει να αναφέρεται ως επίπεδο ικανότητας σε όρους του "Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες" και μπορεί να γίνει με:

    α) Με πιστοποιημένη απόδειξη επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός μαθήματος σε πανεπιστημιακό επίπεδο που θεωρείται αντίστοιχο από το Κέντρο  Γλωσσών.
    β) Με προσκόμιση πιστοποιητικού από εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, αναγνωρισμένο από το Κέντρο Γλωσσών.
    γ) Μέσω ειδικής εξέτασης που ετοιμάζεται και ελέγχεται από το Κέντρο Γλωσσών.

5. Τα αιτήματα για απαλλαγή πρέπει να υποβάλλονται στο Κέντρο Γλωσσών πριν το τέλος της εβδομάδας εγγραφής, με την υποβολή του πιό κάτω εντύπου και όλων των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων.
6. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους σπουδών τους (τέταρτο εξάμηνο).
7. Το Κέντρο Γλωσσών δεν έχει υποχρέωση να παραχωρεί απαλλαγές για αιτήματα που υποβάλλονται μετά το πιο πάνω χρονικό πλαίσιο.

 

 Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

1. Για να τύχουν απαλλαγής, τα συναφή πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρία έτη πριν από την έναρξη του μαθήματος για το οποίο ζητείται εξαίρεση.
2. Η διαγνωστική εξέταση θα γίνει στην συγκεκριμένη ημερομηνία και χώρο αποφασισμένα από το Κέντρο Γλωσσών. Είναι ευθύνη του/της φοιτητή/φοιτήτριας να είναι παρών/παρούσα στην προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα για την εξέταση απαλλαγής.
3. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση του Κέντρου Γλωσσών τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν για οποιεσδήποτε τυχόν ειδικές απαιτήσεις που έχει για να εκτελέσει την εξέταση.
4. Το Κέντρο Γλωσσών έχει την υποχρέωση να συστήσει στο τμήμα του/της φοιτητή/φοιτήτριας που ζητεί την απαλλαγή να του/της χορηγηθεί απαλλαγή.
5. Είναι ευθύνη του τμήματος και της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να αποφασίσουν για την έγκριση της απαλλαγής.
6. Το Κέντρο Γλωσσών είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον καθορισμό της απαλλαγής από τα μαθήματά του.

Αγγλικά
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 100: Αγγλικά Γενικής Μορφής – Προχωρημένου Επιπέδου
 1. G.C.E. O Level English Language με ελάχιστη βαθμολογία B
 2. Pearson Ed Excel International GCSE (6+)
 3. IGCSE (0511) με ελάχιστη βαθμολογία B IGCSE (0510) με ελάχιστη βαθμολογία B, Προφορικό με ελάχιστη βαθμολογία 2
 4. IELTS: με ελάχιστη βαθμολογία 6.5
 5. TOEFL: με ελάχιστη βαθμολογία 600
 6. OXFORD HIGHER CERTIFICATE με διάκριση
 7. MICHIGAN CERTIFICATE IN ENGLISH
 8. MEG (Midland Examining Group) GCSE O Level με ελάχιστη βαθμολογία B
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 101: Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 
 1. GCE A Level English Literature: A, B, ή C
 2. CAMBRIDGE PROFICIENCY: A, B ή C
Γαλλικά
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 105: Γαλλικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι
 1. Παλιά εξέταση DELF 1ου βαθμού: ενότητα A1, ή νέα εξέταση DELF A1 (16/20+)
 2. (I)GCSE: με ελάχιστη βαθμολογία B
 3. (I)GCSE: με ελάχιστη βαθμολογία B
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 106: Γαλλικά – Αρχάριοι Επιπέδου II
 1. Παλιά εξέταση DELF 1ου βαθμού: οποιεσδήποτε 2 ενότητες, ή νέα εξέταση DELF A2 (16/20+)
 2. GCE O Level: με ελάχιστη βαθμολογία B
 3. (I)GCSE: με ελάχιστη βαθμολογία A
Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα ΓΛΩ 105, ΓΛΩ 106 και ΓΛΩ 107 μπορεί να γίνει αποδεχτή μόνο εάν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια προσκομίσει πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Γερμανικά
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 070: Γερμανικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι
 1. Start Deutsch I (A1)
 Απαλλαγή από ΓΛΩ 071: Γερμανικά – Αρχάριοι Επιπέδου ΙΙ
 1. GCE O-Level: A, B ή C
 2. Start Deutsch II (A2)
Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα ΓΛΩ 070, ΓΛΩ 071 και ΓΛΩ 072 μπορεί να γίνει αποδεχτή μόνο εάν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια προσκομίσει πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Ιταλικά
Απαλλαγή από ΓΛΩ 075: Ιταλικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι

1. Πιστοποιητικό PLIDA, A1 και άνω 2. Πιστοποιητικό CELI, 1 και άνω 3. Πιστοποιητικό CILS, 1 και άνω 4. GCE O-Level 5. GCE A-Level

 Απαλλαγή από ΓΛΩ 076: Ιταλικά – Αρχάριοι Επιπέδου ΙΙ
 1. Πιστοποιητικό PLIDA, A2 και άνω
 2. Πιστοποιητικό CELI, 2 και άνω
 3. Πιστοποιητικό CILS, 2 και άνω
 4. GCE O-Level.
 5. GCE A-Level.
Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα ΓΛΩ 075, ΓΛΩ 076 και ΓΛΩ 077 μπορεί να γίνει αποδεχτή μόνο εάν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια προσκομίσει πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Ισπανικά
Απαλλαγή από ΓΛΩ 085: Ισπανικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι
 1. Δίπλωμα DELE από το Ινστιτούτο Θερβάντες Επιπέδου A1 (60+/100).
 2. Μαθήματα πανεπιστημιακού ιδρύματος (σε ισπανόφωνη χώρα): 40 ώρες = A1.
 3. μαθήματα πανεπιστημιακού ιδρύματος (σε μη ισπανόφωνη χώρα): 60 ώρες = Α1.
 Απαλλαγή από ΓΛΩ 086: Ισπανικά – Αρχάριοι Επιπέδου ΙΙ
 1. Δίπλωμα DELE από το Ινστιτούτο Θερβάντες Επιπέδου A2 (60+/100).
 2. Μαθήματα πανεπιστημιακού ιδρύματος (σε ισπανόφωνη χώρα): 80 ώρες = A2.
 3. Μαθήματα πανεπιστημιακού ιδρύματος (σε μη ισπανόφωνη χώρα): 120 ώρες.
Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα ΓΛΩ 085, ΓΛΩ 086 και ΓΛΩ087 μπορεί να γίνει αποδεχτή μόνο εάν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια προσκομίσει πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Ρωσικά
Τούρκικα
Κινέζικα