Το Κέντρο Γλωσσών έχει θεσπίσει μια πολιτική για να συμβουλεύει τα τμήματα για τη χορήγηση απαλλαγών από μάθημα γλώσσας. Αυτή η πολιτική διευκολύνει την αναγνώριση των διάφορων γλωσσικών ικανοτήτων με τις οποίες οι φοιτητές εισέρχονται στο πανεπιστήμιο. Με την εφαρμογή της, το Κέντρο Γλωσσών επιδιώκει όχι μόνο να αναγνωρίσει τις γλωσσικές ικανότητες των φοιτητών αλλά και να τους τοποθετήσει σε μαθήματα που συμβαδίζουν με τις γλωσσικές δεξιότητές τους.
Η απαλλαγή φοιτητών από ένα μάθημα γλώσσας, μετά από αποδεδειγμένη ικανότητα στην ίδια, ωφελεί τους μαθητές στο ότι επιτρέπει περισσότερες γλωσσικά ομοιογενείς γλωσσικές τάξεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι:

1. Απαλλαγές παραχωρούνται μόνο για υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας.
2. Aπαλλαγές παραχωρούνται συνήθως μόνο για επίπεδα γενικής μορφής και όχι για μαθήματα ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς.
3. Το Κέντρο Γλωσσών μπορεί να εισηγηθεί την παραχώρηση απαλλαγής από ένα συγκεκριμένο μάθημα γλώσσας, βασιζόμενο στην παρουσίαση ικανότητας του φοιτητή στο επίπεδο της διδασκόμενης γλώσσας.
4. Η τεκμηρίωση της γνώσης του συγκεκριμένου επιπέδου πρέπει να αναφέρεται ως επίπεδο ικανότητας σε όρους του "Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες" και μπορεί να γίνει με:

    α) Πιστοποιημένη απόδειξη επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός μαθήματος σε πανεπιστημιακό επίπεδο που θεωρείται αντίστοιχο από το Κέντρο  Γλωσσών.
    β) Προσκόμιση πιστοποιητικού από εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, αναγνωρισμένο από το Κέντρο Γλωσσών.
    γ) Μέσω ειδικής εξέτασης που ετοιμάζεται και ελέγχεται από το Κέντρο Γλωσσών.

5. Τα αιτήματα για απαλλαγή πρέπει να υποβάλλονται στο Κέντρο Γλωσσών πριν το τέλος της εβδομάδας εγγραφής, με την υποβολή του πιό κάτω εντύπου και όλων των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων.
6. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους σπουδών τους (τέταρτο εξάμηνο).
7. Το Κέντρο Γλωσσών δεν έχει υποχρέωση να παραχωρεί απαλλαγές για αιτήματα που υποβάλλονται μετά το πιο πάνω χρονικό πλαίσιο.

 

 Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

1. Για να τύχουν απαλλαγής, τα συναφή πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρία έτη πριν από την έναρξη του μαθήματος για το οποίο ζητείται εξαίρεση.
2. Η διαγνωστική εξέταση θα γίνει στην συγκεκριμένη ημερομηνία και χώρο αποφασισμένα από το Κέντρο Γλωσσών. Είναι ευθύνη του φοιτητή να είναι παρών στην προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα για την εξέταση απαλλαγής.
3. Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του Κέντρου Γλωσσών τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν για οποιεσδήποτε τυχόν ειδικές απαιτήσεις που έχουν για να εκτελέσουν τη εξέταση.
4. Το Κέντρο έχει την υποχρέωση να συστήσει στο τμήμα του φοιτητή που ζητεί την απαλλαγή να του χορηγηθεί απαλλαγή.
5. Είναι ευθύνη του τμήματος και της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να αποφασίσουν για την έγκριση της απαλλαγής.
6. Το Κέντρο Γλωσσών είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον καθορισμό της απαλλαγής από τα μαθήματά του.

Αγγλικά
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 100: Αγγλικά Γενικής Μορφής – Προχωρημένου Επιπέδου
 1. 1. G.C.E. O Level English Language με ελάχιστη βαθμολογία B
 2. IGCSE (0511) minimum grade B IGCSE (0510) minimum grade B, Oral minimum grade 2
 3. IELTS: με ελάχιστη βαθμολογία 6.5
 4. TOEFL: με ελάχιστη βαθμολογία 600
 5. OXFORD HIGHER CERTIFICATE με διάκριση
 6. MICHIGAN CERTIFICATE IN ENGLISH
 7. MEG (Midland Examining Group) GCSE O Level με ελάχιστη βαθμολογία B
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 101: Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς         1. GCE A Level English Literature: A, B, or C 2.CAMBRIDGE PROFICIENCY: A, B or C
Γαλλικά
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 105: Γαλλικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι
 1. Παλιά εξέταση DELF 1ου βαθμού: ενότητα A1, ή νέα εξέταση DELF A1 (16/20+)
 2. (I)GCSE: με ελάχιστη βαθμολογία B
 3. (I)GCSE: με ελάχιστη βαθμολογία B
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 106: Γαλλικά – Αρχάριοι Επιπέδου II
 1. Παλιά εξέταση DELF 1ου βαθμού: οποιεσδήποτε 2 ενότητες, ή νέα εξέταση DELF A2 (16/20+)
 2. GCE O Level: με ελάχιστη βαθμολογία B
 3. (I)GCSE: με ελάχιστη βαθμολογία A
Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα ΓΛΩ 105, ΓΛΩ 106 και ΓΛΩ 107 μπορεί να γίνει αποδεχτή μόνο εάν ο φοιτητής προσκομίσει Πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες.
Γερμανικά
Απαλλαγή από το ΓΛΩ 070: Γερμανικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι
 1. Start Deutsch I (A1)
 Απαλλαγή από ΓΛΩ 071: Γερμανικά – Αρχάριοι Επιπέδου ΙΙ
 1. GCE O-Level: A, B or C
 2. Start Deutsch II (A2)
Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα ΓΛΩ 070, ΓΛΩ 071 και ΓΛΩ 072 μπορεί να γίνει αποδεχτή μόνο εάν ο φοιτητής προσκομίσει Πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες.
Ιταλικά
Απαλλαγή από ΓΛΩ 075: Ιταλικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι

1. Πιστοποιητικό PLIDA, A1 και άνω 2. Πιστοποιητικό CELI, 1 και άνω 3. Πιστοποιητικό CILS, 1 και άνω 4. GCE O-Level 5. GCE A-Level

 Απαλλαγή από ΓΛΩ 076: Ιταλικά – Αρχάριοι Επιπέδου ΙΙ
 1. Πιστοποιητικό PLIDA, A2 και άνω
 2. Πιστοποιητικό CELI, 2 και άνω
 3. Πιστοποιητικό CILS, 2 και άνω
 4. GCE O-Level.
 5. GCE A-Level.
Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα ΓΛΩ 075, ΓΛΩ 076 και ΓΛΩ 077 μπορεί να γίνει αποδεχτή μόνο εάν ο φοιτητής προσκομίσει Πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες.
Ισπανικά
Απαλλαγή από ΓΛΩ 085: Ισπανικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι
 1. Δίπλωμα από το Ινστιτούτο Cervantes Επιπέδου A1 ή άνω.
 2. Μαθήματα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (σε Ισπανόφωνη χώρα): 40 ώρες = A1
 3. Μαθήματα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (σε μη Ισπανόφωνη χώρα): 60 ώρες = Α1
 Απαλλαγή από ΓΛΩ 086: Ισπανικά – Αρχάριοι Επιπέδου ΙΙ
 1. Δίπλωμα από το Ινστιτούτο Cervantes Επιπέδου A2 ή άνω.
 2. University Level Courses in a country where Spanish is an official language: 80 hours = A2.
 3. Μαθήματα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (από μη Ισπανόφωνη χώρα) διάρκειας 120 ωρών ισότιμα με επίπεδο Α2 του ΚΕΠ (CEF)
Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα ΓΛΩ 085, ΓΛΩ 086 και ΓΛΩ087 μπορεί να γίνει αποδεχτή μόνο εάν ο φοιτητής προσκομίσει Πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες.
Ρωσικά
Τούρκικα
Κινέζικα