Το Κέντρο Γλωσσών ανακοινώνει την προκήρυξη της θέσης Διευθυντή του Κέντρου Γλωσσών, μέχρι την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020.

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στο Κέντρο Γλωσσών – Ιταλικής Γλώσσας
2 Δεκεμβρίου, 2019
Προκήρυξη Νέων Θέσεων ΕΕ
4 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη της θέσης Διευθυντή Κέντρου Γλωσσών.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τίτλος θέσης: Διευθυντής Κέντρου Γλωσσών
Υπάγεται: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Κατηγορία: Τριετές Συμβόλαιο πλήρους απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) με δυνατότητα ανανέωσης ανά τριετία.
Απαιτούμενα Προσόντα

1. Για τη θέση του Διευθυντή απαιτούνται τα προσόντα αντίστοιχα με αυτών που απαιτούνται για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, περιλαμβανομένου και του διδακτορικού διπλώματος από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, με ειδίκευση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
2. Τα ελάχιστα προσόντα για την ακαδημαϊκή βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures

Επιπρόσθετα Προσόντα:

1. Εμπειρία στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού.
2. Πείρα σε αντίστοιχη θέση.
3. Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών σε θέματα Διοίκησης ή/και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
4. Εκτενής Διοικητική εμπειρία.

Υποβολή Αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
Ολόκληρο κείμενο της προκήρυξης: (EN)(GR)