Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με βάση  τον  Περί  Πανεπιστημίου  Κύπρου  Νόμο 144 του 1989, με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης , της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας  με τη διδασκαλία και την έρευνα.

Το Πανεπιστήμιο  Κύπρου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διέπεται  από Νόμους, Κανονισμούς, Κανόνες και Εγκύκλιους.