Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αριθμητικοί αλγόριθμοι, επιστημονικοί υπολογισμοί

Επιτεύγματα:

Κατάταξη στο πρώτο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως σύμφωνα με την μελέτη J Baas, K Boyack, JPA Ioannidis (2021), “August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw. 2021
Αναπληρωτής Συντάκτης
Numerical Algorithms 2013-σήμερα
Advances in Applied Mathematics and Mechanics 2008-2014
Συντακτικές Επιτροπές
Engineering Analysis with Boundary Elements 2008-σήμερα
Computers, Continua and Materials 2004-2007