Φοιτητικά Θέματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Εγγραφές
Σημαντικές Ημερομηνίες (22/12/2022)
Πληροφορίες για εγγραφές Τμήματος ΜΑΣ & Οδηγίες Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Εγκρίσεων για αυξημένο φόρτο (09/1/2023)
Έντυπο για περισσότερες πιστωτικές μονάδες (09/1/2023)
Ανακοίνωση για εγγραφή φοιτητών σε μάθημα/τα για Βελτίωση Βαθμού (22/12/2022)
Άλλες Ανακοινώσεις
(α) Συγκρούσεις Μαθημάτων - Ανακοίνωση & Έντυπο για υποβολή αιτήματος για εγγραφή σε μαθήματα σύγκρουσης (22/12/2022)
(β) Ημέρα Επίλυσης Προβλημάτων κατά τις Εγγραφές (22/12/2022)
(γ) Παραχώρηση απαλλαγών από Ξένη Γλώσσα (22/12/2022)
(δ) Κάλυψη υποχρέωσης ξένης γλώσσας για Φοιτητές Τμήματος ΜΑΣ (22/12/2022)
(ε) Προσφορά Ακροατηρίων Αγγλικής Γλώσσας για φοιτητές Τμήματος ΜΑΣ (22/12/2022)
(στ) Ανακοινώσεις Εγγραφών ΥΣΦΜ και ΣΜΣ (02/1/2023)
(ζ) Ημέρα Προσανατολισμού Νέων Φοιτητών και Πρόγραμμα Ημέρας Προσανατολισμού
(η) Συναντήσεις Νεοεισερχομένων Προπτυχιακών Φοιτητών με Tμήματα
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Ανακοίνωση
Εκδόσεις Βεβαιώσεων
Βεβαιώσεις Αναμενόμενης Αποφοίτησης

Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΠΚ που εμφανίζεται στο τέλος της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου (https://www.ucy.ac.cy) στα “Εργαλεία”, συνδεθείτε με το σύστημα έκδοσης βεβαιώσεων (βλ. σχετικές οδηγίες).

Στο σύστημα είναι απαραίτητο να ανεβάσετε τα πιο κάτω σε μορφή pdf:

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται το ελάχιστο σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής της αίτησης.
Βεβαιώσεις Αποφοίτησης

Εκδίδονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Προπτυχιακής Φοίτησης καθώς και τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών αντίστοιχα.

Βεβαίωση αποφοίτησης Χειμερινού εξαμήνου (Ανακοίνωση ΥΣΦΜ)

Βεβαιώσεις για κατάθεση στην εκπαιδευτική υπηρεσία (σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για παροχή ΒΔΕ) εκδίδονται από την Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ: 22894143).
Αίτηση για Απαλλαγή από Στρατιωτική Άσκηση

(Ο φοιτητής αφού συμπληρώσει και υπογράψει το έντυπο, το αποστέλλει ηλεκτρονικά στο διδάσκοντα του μαθήματος μαζί με το ΦΑΠ. Το έντυπο με το απαραίτητο δικαιολογητικό, θα πρέπει να αποστέλλεται στο διδάσκοντα τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία παρουσίασης στο στρατό).

Βεβαίωση για ενδιάμεση εξέταση για το Υπουργείο Άμυνας

Βεβαίωση τελικών εξετάσεων για το Υπουργείο Άμυνας
Αιτήματα Αναγνώρισης – Αντιστοίχισης Μαθημάτων
Φοιτητές Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):

Εγχειρίδιο Υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύνδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?task.tag=SelfRegistrationUCY  ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021.
Φοιτητές άλλων Τμημάτων (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):

Εγχειρίδιο Υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?tasktag=SelfRegistrationUCY ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021.

Σημειώνεται ότι εξετάζονται μόνο τα αιτήματα τα οποία προωθούνται στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής μέσω του Προέδρου του Τμήματος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Φοιτητές Erasmus (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition_erasmus/main):

Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων για εξερχόμενους φοιτητές Erasmus του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίτηση χρησιμοποιήστε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?tasktag=SelfRegistrationUCY ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021.

Σημειώνεται ότι εξετάζονται μόνο τα αιτήματα τα οποία προωθούνται στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής μέσω του Προέδρου του Τμήματος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Αιτήσεις για Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Εγγραφές
Σημαντικές Ημερομηνίες (21/07/2022)
Πληροφορίες για Εγγραφές Τμήματος ΜΑΣ & Οδηγίες Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Εγκρίσεων για αυξημένο φόρτο
Εντυπο για περισσότερες πιστωτικές μονάδες Τμήματος ΜΑΣ
Ανακοίνωση για εγγραφή φοιτητών σε μάθημα/τα για βελτίωση βαθμού
Άλλες Ανακοινώσεις
(α) Συγκρούσεις Μαθημάτων - Ανακοίνωση&Έντυπο για υποβολή αιτήματος για εγγραφή σε μαθήματα σύγκρουσης (21/07/2022)
(β) Ημέρα Επίλυσης Προβλημάτων κατά τις Εγγραφές
(γ) Συναντήσεις Φοιτητών για αποτυχία σε 50% των Πιστωτικών Μονάδων
(δ) Παραχώρηση Απαλλαγών απο Ξένη Γλώσσα (01/08/2022)
(ε) Κάλυψη υποχρέωσης ξένης γλώσσας για φοιτητές τμήματος ΜΑΣ
(στ) Προσφορά ακροατηρίων Αγγλικής Γλώσσας για φοιτητές Τμήματος ΜΑΣ
(ζ) Ανακοινώσεις Εγγραφών ΥΣΦΜ και ΣΜΣ
(η) Ημέρα Προσανατολισμού Νέων Φοιτητών και Πρόγραμμα Ημέρας Προσανατολισμού
(θ) Συναντήσεις Νεοεισερχομένων Προπτυχιακών Φοιτητών με Tμήματα
Κατευθύνσεις
Ενημερωτική Συνάντηση Για Κατευθύνσεις
Περιεκτικές Εξετάσεις
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Ανακοίνωση
Εκδόσεις Βεβαιώσεων
Βεβαιώσεις Αναμενόμενης Αποφοίτησης

Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΠΚ που εμφανίζεται στο τέλος της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου (https://www.ucy.ac.cy) στα “Εργαλεία”, συνδεθείτε με το σύστημα έκδοσης βεβαιώσεων (βλ. σχετικές οδηγίες).

Στο σύστημα είναι απαραίτητο να ανεβάσετε τα πιο κάτω σε μορφή pdf:

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται το ελάχιστο σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής της αίτησης.
Βεβαιώσεις Αποφοίτησης

Εκδίδονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Προπτυχιακής Φοίτησης καθώς και τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών αντίστοιχα.

Βεβαίωση αποφοίτησης Χειμερινού εξαμήνου (Ανακοίνωση ΥΣΦΜ)

Βεβαιώσεις για κατάθεση στην εκπαιδευτική υπηρεσία (σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για παροχή ΒΔΕ) εκδίδονται από την Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ: 22894143).
Αίτηση για Απαλλαγή από Στρατιωτική Άσκηση

(Ο φοιτητής αφού συμπληρώσει και υπογράψει το έντυπο, το αποστέλλει ηλεκτρονικά στο διδάσκοντα του μαθήματος μαζί με το ΦΑΠ. Το έντυπο με το απαραίτητο δικαιολογητικό, θα πρέπει να αποστέλλεται στο διδάσκοντα τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία παρουσίασης στο στρατό).

Βεβαίωση για ενδιάμεση εξέταση για το Υπουργείο Άμυνας

Βεβαίωση τελικών εξετάσεων για το Υπουργείο Άμυνας
Αιτήματα Αναγνώρισης – Αντιστοίχισης Μαθημάτων
Φοιτητές Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):

Εγχειρίδιο Υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύνδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?task.tag=SelfRegistrationUCY  ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021.
Φοιτητές άλλων Τμημάτων (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):

Εγχειρίδιο Υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?tasktag=SelfRegistrationUCY ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021.

Σημειώνεται ότι εξετάζονται μόνο τα αιτήματα τα οποία προωθούνται στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής μέσω του Προέδρου του Τμήματος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Φοιτητές Erasmus (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition_erasmus/main):

Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων για εξερχόμενους φοιτητές Erasmus του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίτηση χρησιμοποιήστε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?tasktag=SelfRegistrationUCY ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021.

Σημειώνεται ότι εξετάζονται μόνο τα αιτήματα τα οποία προωθούνται στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής μέσω του Προέδρου του Τμήματος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.