Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων, Υπολογιστική Μηχανική.

 

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Υπεύθυνος για ομιλίες μαθηματικού περιεχομένου σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – περίπου 10 φορές το χρόνο 2013-Σήμερα
Ενεργό μέλος επιτροπών Π.Κ. για Ισότητα, Διαφορετικότητα και Ενσωμάτωση 2020-Σήμερα