Η πασίγνωστη πλατωνική ρήση "Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω" έχει υιοθετηθεί από τα περισσότερα πανεπιστήμια ως αναγνώριση της διαχρονικής αξίας των Μαθηματικών στην ανθρώπινη σκέψη και στον πολιτισμό. Πρωταρχικός στόχος του τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής είναι η προαγωγή, μέσω της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, των Μαθηματικών Επιστημών.

Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τη δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων, απαραίτητων για τη συνέχιση της πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Παράλληλα, η κεντρική θέση των Μαθηματικών και της Στατιστικής στο χώρο των Θετικών Επιστημών καθιστά επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός τμήματος υψηλού επιπέδου.

Σημαντικά βήματα για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου αποτελούν αφενός οι επιστημονικές επαφές με ανάλογα ιδρύματα του εξωτερικού και αφετέρου ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1992, είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η επέκταση του σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει το ακόλουθο πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου:

Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής

- έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

- έμφαση στα Καθαρά Μαθηματικά

- έμφαση στις Πιθανότητες/Στατιστική

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1997. Έκτοτε απονεμήθηκαν αρκετοί μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Σήμερα το τμήμα μας προσφέρει 1 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου μάστερ και 2 προγράμματα διδακτορικού επιπέδου:

• Μάστερ στις Μαθηματικές Επιστήμες


• Διδακτορικό στα Μαθηματικά
    o έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
    o έμφαση στα Καθαρά Μαθηματικά
• Διδακτορικό στη Στατιστική

Οδηγός Σπουδών
2019-2020, 2018-2019