Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση Συναρτησιακών Δεδομένων, Ανάλυση Συναρτησιακών Χρονοσειρών, Ανίχνευση Σήματος και ‘Ελεγχοι Καλής Προσαρμογής σε Μη-Καλώς Τοποθετημένα Αντίστροφα Προβλήματα, Μη-Παραμετρική Παλινδρόμηση, Χαρακτηρισμοί και Δομικές Ιδιότητες Πιθανοθεωρητικών Κατανομών.

 

Επιτεύγματα:

Αναπληρωτής Συντάκτης
Annals of Statistics 2007-2009
Journal of Statistical Planning and Inference 2012-2017
Electronic Journal of Statistics 2013-2021

 

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Mέλος του Μητρώου Ανεξάρτητων Κριτών – Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) 2019-σήμερα