Διευθυντές Προγράμματος ΜΒΑ

Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμανού
Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Θεοδοσίου [email protected]

 

Λειτουργοί Προγράμματος ΜΒΑ

Βασιλική Σαββοπούλου
Γεωργία-Δανάη Βάρδα
Πέτρος Καρύδης