Εκτύπωση

Μάστερ (M.Sc.) Μηχ Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής|Μάστερ (M.Sc.) Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία|Διδακτορικό (Ph.D.) Μηχ Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής |Διδακτορικό (Ph.D.) σε Προηγμένα υλικά και Νανοτεχνολογία|Διατμηματικό Μεταπτυχιακό|


Για την απονομή διδακτορικού διπλώματος σε προηγμένα υλικά και νανοτεχνολογία απαιτείται η επιτυχής εκπλήρωση του προγράμματος σπουδών, η επιτυχία σε γραπτή Περιεκτική Εξέταση και η επιτυχής παρουσίαση και συγγραφή διατριβής.

Δομή του Προγράμματος

Για την απόκτηση ΔΔ σε Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες (π.μ.) ECTS, οι οποίες προέρχονται από συνδυασμό μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου και ερευνητικής εργασίας, ως εξής:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα 48 ECTS

- Επιλογή μαθημάτων από την Ομάδα Β

Ερευνητικό και συγγραφικό στάδιο (ΜΜΚ 801-816) 160 ECTS

Μεταπτυχιακό σεμινάριο (ΜΜΚ 601-4) 8 ECTS

Επιλογή τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: 24 ECTS

- Επιλογή μαθημάτων εκτός Τμήματος ή από την Ομάδα Β

- Επιλογή μαθημάτων από την Ομάδα Α

- Ανεξάρτητη μελέτη (ΜΜΚ 605)

ΣΥΝΟΛΟ 240 ECTS

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών –Διδακτορικό Δίπλωμα ΠΥΝ

1ο εξάμηνο

Μάθημα Ι 8

Μάθημα ΙΙ 8

Μάθημα ΙΙΙ 8

Μεταπτυχιακό σεμινάριο Ι 1

Ερευνητικό στάδιο Ι 5

Σύνολο 30

 

2ο εξάμηνο

Μάθημα IV 8

Μάθημα V 8

Μάθημα VI 8

Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙΙ 1

Ερευνητικό στάδιο ΙI 5

Σύνολο 30

 

 

3ο εξάμηνο

Μάθημα VII 8

Μάθημα VIIΙ 8

Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙΙΙ 1

Ερευνητικό στάδιο ΙII 15

Σύνολο 32

 

4ο εξάμηνο

Μάθημα IX ή ανεξάρτητη μελέτη 8

Μεταπτυχιακό σεμινάριο IV 5

Ερευνητικό στάδιο ΙV 15

Σύνολο 28

 

5ο εξάμηνο

Ερευνητικό στάδιο V 30

Σύνολο 30

 

6ο εξάμηνο

Ερευνητικό στάδιο VI 30

Σύνολο 30

 

7ο εξάμηνο

Ερευνητικό στάδιο VΙΙ 20

Συγγραφικό στάδιο I 10

Σύνολο 30

 

8ο εξάμηνο

Ερευνητικό στάδιο VIΙΙ 20

Συγγραφικό στάδιο IΙ 10

Σύνολο 30  

 

Μαθήματα Ομάδας Α και Β