Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγήτρια
 
Αντιπρόεδρος Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Μέλη
Καθηγήτρια
 
Καθηγητής
 
Καθηγητής
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Επίκουρος Καθηγητής
 
Λέκτορας
 
Λέκτορας
 
Λέκτορας
 
Λέκτορας
 
Εκπρόσωποι Φοιτητών
Ανδρέας Αγγελή
Κωνσταντίνος Πασχαλή
Ζαχαρίας Πέτρου
Οδυσσέας Σάββα
Ηλίας Τσαγγάρης