Γενικά

Μία Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από ένα τελειόφοιτο φοιτητή είτε από μια ομάδα φοιτητών (capstone design), κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του έβδομου και όγδοου εξαμήνου των σπουδών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Κάθε ΔΕ οφείλει να περιέχει επαρκή στοιχεία πρωτοβουλίας, αυτοδύναμης μελέτης και παραγωγικότητας (στοιχεία πρωτοτυπίας, με την ευρεία έννοια του όρου). Η ΔΕ μπορεί να έχει θεωρητικό ή πρακτικό χαρακτήρα ή και συνδυασμό αυτών των δύο. Μία ΔΕ δύναται να συνίσταται, π.χ., σε συνθετική εφαρμογή υπαρχουσών τεχνικών, επέκταση γνωστών μεθόδων στους τομείς θεωρίας, λογισμικού, υλικού ή εφαρμογών, κατασκευή πρωτότυπου συστήματος, αντιμετώπιση θεωρητικών προβλημάτων, συλλογική επισκόπηση ή μελέτη μιας θεωρητικής ή πρακτικής περιοχής κ.λ.π.

Κατάθεση και Ανακοίνωση Θεμάτων

Κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού καταθέτει στο Τμήμα αριθμό θεμάτων ΔΕ και τίτλο για κάθε μία. Ο Συντονιστής ΔΕ συγκροτεί τον κατάλογο των κατατεθέντων θεμάτων ΔΕ, που ανακοινώνεται στους φοιτητές.

Ανάληψη Θεμάτων

Κάθε φοιτητής οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση θέματος ΔΕ, κατόπιν συναντήσεων εντός καθορισμένης περιόδου, με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που έχουν προτείνει θέματα της προτίμησής του. Μέσω διαδικασίας καταγραφής των προτιμήσεων, ο φοιτητής εξασφαλίζει τη συγκατάθεση ενός μέλους για να τον επιβλέψει. Το μέλος αυτό αποτελεί τον Επιβλέποντα Καθηγητή της ΔΕ. Με την εξασφάλιση θέματος, ο φοιτητής συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής, που περιλαμβάνει τον τίτλο του θέματος. Το Έντυπο Εγγραφής προσυπογράφεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή της ΔΕ του φοιτητή και κατατίθεται στο Τμήμα.

Κανόνες Παρουσιάσης Διπλωματικών Εργασιών
Πρότυπο Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

 

Ενδεικτικά Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Καθηγητής/τριαΘέματα
ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣΘερμική ανάλυση φωτοβολταικού συστήματος ενσωματωμένου σε κτήριο: Διαχείρηση ανεπιθύμητης θερμότητας με τη χρήση υλικών αλλαγής φάσης.

Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς συστήματος αποθήκευσης θερμότητας πχ. κυλίνδρου ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με υλικό αλλαγής φάσης

Μελέτη ενός έξυπνου συστήματος διανομής ενέργειας με διασυνδεδεμένους τομείς κατανάλωσης (interconnected sectors) για την περίπτωση της Κύπρου

Συστήματα εποχιακής αποθήκευσης θερμότητας/ Seasonal thermal energy storage systems

Μελέτη ηλιακού συλλέκτη διπλής χρήσης, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και παροχή ψύξης κατά τη διάρκεια της νύχτας (diurnal and nocturnal cycle with radiative cooling effect)

Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς βαφών για εφαρμογή σε συστήματα απόρριψης θερμότητας (radiative cooling technique).
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣΥπολογιστική προσομοίωση συρρίκνωσης όγκου στον ανθρώπινο πνεύμονα μετά από ραδιοθεραπεία / Simulating lung cancer regression due to radiotherapy

Μαθηματική μοντελοποίηση πειραματικών διατάξεων καρκινικών σφαιροειδών σε υποξικές συνθήκες / Mathematical modelling of in-vitro tumour spheroids under hypoxic conditions

Μαθηματική μοντελοποίηση πειραματικών διατάξεων καρκινικών σφαιροειδών υπό ακτινοβολία / Mathematical modelling of in-vitro tumour spheroids subjected to radiation

Μοντελοποίηση ανάπτυξης πολυκυτταρικών πληθυσμών διαμέσω διακριτών υπολογιστικών μοντέλων / In-silico multi-cellular population growth using a discrete modelling approach

Υπολογιστική ανάλυση μη-γραμμικών ανισότροπων ελαστικών σωμάτων διαμέσω της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων / Computational analysis of nonlinear anisotropic elastic solids via the Finite Element Method

Προσομοίωση ελαστοπλαστικών υλικών διαμέσω της μεθόδου Ισογεωμετρικής Ανάλυσης / Simulating the mechanical behaviour of elastoplastic solids via the Isogeometric analysis method

Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς ασυμπίεστων και σχεδόν ασυμπίεστων ελαστικών σωμάτων διαμέσω της μεθόδου Ισογεωμετρικής Ανάλυσης / Simulating the mechanical behaviour of incompressible and near-incompressible elastic solids via the Isogeometric analysis method

Κυματική διάδοση διατμητικών κυμάτων σε μη-γραμμικά ελαστικά σώματα - ανάλυση της επίδρασης της ανομοιογένειας και ανισοτροπίας του υλικού / Shear-wave propagation in nonlinear elastic solids - investigating the effect of material inhomogeneity and anisotropy

Προσομοίωση μη-μόνιμης ιξώδους ροής σε ελαστικά τριχοειδή αγγεία / Simulating unsteady viscous flow in elastic microcapillaries
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΙΝΤZΑΚΗΣΧρήση του Συστήματος Μικροτομογραφίας Ακτίνων-Χ για το χαρακτηρισμό της Μικροδομής Υλικών

Σύνθεση λεπτών υμενίων με τη μέθοδο ιοντοβολής (DC / RF Sputtering)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διάταξης για πυροσυσσωμάτωση κεραμικών υλικών με μικροκύματα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Θερμοηλεκτρικού Ψύκτη για Ψύξη Φραπέ/Αναψυκτικών

Resistive switching in metal-insulator-metal memory cells, (Αλλαγή στην ηλεκτρική αντίσταση κυψελών μνήμης MIM)

Χρήση μικροκυμάτων για επεξεργασία υλικών

Διασύνδεση οργάνων σε Η/Υ με χρήση LabView για τη διεξαγωγή μετρήσεων φαινομένων μεταφοράς σε ένα κρυογενικό σύστημα ψύξης κλειστού κυκλώματος με αέριο ήλιο

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Θερμοηλεκτρικών για Αξιοποίηση Διαφεύγουσας Ενέργειας ή Ψύξη

Σχεδιασμός και ανάπτυξη θερμοηλεκτρικής συσκευής για ψύξη

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πειραματικής διάταξης μέτρησης πυκνότητας υλικών
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣA GPU-based Numerical wave tank

Design of a solar drying system

Design of Solar air collectors (Simulations, using Low-Mach approximations)

Natural convection of heated cylinders in a cavity (using non-Oberbeck-Boussinesq and Low-Mach approximations).

Simulations of thermal storage, using variable water properties.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣSynthesis and characterization of semiconductor nanowires

Synthesis of nanowires for energy related applications

Αναπτυξη νανονηματων για αισθητηρες

Αναπτυξη νανονηματων για αποθηκευση ενεργειας

Fabrication and cyaracterisation of Gratzel solar cells

Synthesis of semiconductor nanowires for solar cells

Hydrofoil boat

Solution processing of n-type and p-type semiconductors

Growth of metal oxide semiconductor Nanowires

Τhermoelectric property measurements of semiconductor nanowires

Synthesis of n-type semiconductor films by wet chemical processing for solar cells

Synthesis of p-type semiconductor films by wet chemical processing for solar cells
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΝΟΣHow device and patient factors affect aerosol deposition in the mouth throat./ Η επίδραση χαρακτηριστικών της συσκευής εισπνευστήρα και του τρόπου χρήσης στην εναπόθεση αεροζόλ στη στοματική και φαρυγγική κοιλότητα

Using a standard mouth-throat model for simulations of regional aerosol deposition in the tracheo-bronchial tree. / Προσομοιώσεις τοπικής εναπόθεσης αεροζόλ στο τραχειοβρογχικό δένδρο με τη χρήση χρήση μοντέλου για τους εξω-θωρακικούς αεραγωγούς.

Application of stastistical learning tools to the characterization of sex-based anatomical differences of the thorax and their implications on lung function using a large cohort of healthy subjects. Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης και πρόβλεψης για τον χαρακτηρισμό των διαφορών ανάμεσα στην ανατομία του θώρακα γυναικών και ανδρών και του ρόλου τους στη λειτουργία των πνευμονων με χρήση μεγάλου δείγματος υγειών ατόμων.

Generation of an anatomically based three dimensional model of the conducting airways (προβλέπει κώδικα σε Matlab)/ Αναπαραγωγή ενός ανατομικά ακριβούς τρισδιάστατου μοντέλου του αναπνευστικού συστήματος

In silico comparison of deposition in healthy vs diseased (COPD, asthma) airways / Εναπόθεση σωματιδίων σε υγιές αναπνευστικό σύστημα ή σε αναπνευστικό σύστημα με χρόνια πάθηση (άσθμα, COPD): υπολογιστική μελέτη

Inhaler positioning by the patient during the administration of asthma medicine, how important is it? A computational fluid dynamics study

Numerical experiments in turbulent flow with the Particle Representation Model (PRM)”.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΑΣΙΑΣύνθεση και υπολογιστική ανάλυση μεταφοράς νανοσωματιδίων σε καρκινικούς όγκους.

Παρασκευή σύνθετων οργανικών-ανόργανων ινών με θερμοηλεκτρικές ιδιότητες με την τεχνική της ηλεκτρόκλωσης

Παρασκευή και θερμομηχανικός χαρακτηρισμός θερμοσκληρυνόμενων πολυμερών, ενισχυμένων με ανθρακοποιημένες φυσικές ίνες
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥTheoretical and computational study of metastructures

Energy Harvesting from vibrating structures (experimental/computational)

Damage detection using ultrasound (experimental/computational)

Statistical analysis of e-mobility (theoretical)

Vibration Harvesting

Damage Detection

Robust statistical data model for degradation of photovoltaic modules

Robust statistical data model for structural damage detection under varying environmental conditions

Statistics of structures

Experimental set up for balancing

Delaying embedding for non-linear identification
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΑΤΣΗΑνάπτυξη και Μελέτη Θερμοηλεκτρικών Υλικών

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Θερμοηλεκτρικής Γεννήτριας για Αξιοποίηση Διαφεύγουσας Θερμότητας

Τρισδιάστατη εκτύπωση μετάλλων
ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΒελτιστοποίηση και έλεγχος μηχανισμού κλειστής αλυσίδας

Μηχανισμός κλειστής κινηματικής αλυσίδας για αποκατάσταση άνω άκρων

Σχεδιασμός και κατασκευή υβριδικού ποδηλάτου

Βελτίωση σχεδίασης με τη χρήση απτικών διεπιφανειών

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Κατασκευή Υβριδικού Ποδηλάτου

Χαρακτηρισμός Κίνησης Άνω Άκρων με Απτική Διεπιφάνεια

Σχεδιασμός και κατασκευή υβριδικού ποδηλάτου

Χαρακτηρισμός κίνησης άνω άκρων
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ / ΛΟΥΚΑΣΣχεδιασμός και κατασκευή μικρο-υποβρυχίου για αρχαιολογικές εξερευνήσεις

Κατασκευή υποβρυχίου διερεύνησης βυθού
CLAUS REBHOLΖPolymer nanocomposites prepared by ultrasonic welding

Nanoporous carbons for water purification

The effect of severe plastic deformation by high-pressure torsion on Al/Ni powders

Controllable penetration of soft gelatinous materials by hard solids to create channel networks

Evaluation of a finger implant tester/simulator

Design improvement of a solar cooker
ΝΤΕΝΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣDevelopment and use of interface material technologies for multi-material components

Investigation of mass production technologies to produce composite components

Development of testing system to simulate industrial processes
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΥπολογιστική ανάλυση της λειτουργίας στεντ για αντιμετώπιση αθηρωματικής πλάκας.

Μελέτη επικόλησης νανοσωματιδίων σε πειραματική διάταξη στρωτής ροής μεταξύ παράλληλων πλακών.

Μελέτη της ανάπτυξης καρκινικών όγκων του μαστού και της επίδρασης των μηχανικών τάσεων σε αυτή

Ανάλυση μηχανικής λειτουργίας προσθετικού ιστού με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Σχεδιασμός οδοντικών εμφυτευμάτων με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Πειραματική και υπολογιστική μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς βιολογικών ιστών

Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την μεταφορά ρευστού και φαρμάκων σε όγκους

Thermomechanical response of soft biological tissues under tensile loading conditions

Μοντελοποίηση μεταφοράς φαρμάκων σε συμπαγής καρκινικούς όγκους με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών
AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΡΑΚΟΣΜαθηματική μοντελοποίηση της ρεολογίας ελαστο-ιξωδοπλαστικών υλικών.

Υπολογισμός του μήκους ανάπτυξης μη-Νευτωνικών ροών στην είσοδο καναλιών, με υπολογιστικές προσομοιώσεις

Υπολογιστική μελέτη της ροής λεπτού υμενίου πάνω από στερεή επιφάνεια με τοπογραφικά στοιχεία.

Αξιολόγηση σχημάτων διακριτοποίησης του τελεστή κλίσεως (gradient operator) για την υπολογιστική προσομοίωση ροών με την μέθοδο πεπερασμένων όγκων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΡΑΝΗΣΜικροκατεργασία πορώδων ικριωμάτων μέσω laser

Αλληλεπιδράσεις φωτός με πορώδη ικριώματα

Ααθηματική μοντελοποίηση επούλωσης πληγών (wound healing) στο κεντρικό νευρικό σύστημα

Μοντελοποίηση και έλεγχος κατασκευής ικριωμάτων μέσω λυοφιλοποίησης

Επεξεργασία κυτταρικών εικόνων φθορισμού (high-content fluorescence microscopy) για αξιολόγηση νευροπροστατευτικών δράσεων υποψήφιων φαρμάκων

Επεξεργασία δεδομένων ταλαντώσεων ασβεστίου (Ca imaging) για ποσοτικοποίηση διαφοροποίησης νευρικών βλαστικών κυττάρων

Σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων για 3D καλλιέργειες κυττάρων σε ικριώματα και εμφυτεύματα
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΣχεδιασμός και αυτόματος έλεγχος προσαρμοστικών αρχιτεκτονικών κατασκευών / Design and control of adaptive architecture building structures.

Σχεδιασμός και αυτόματος έλεγχος αναδιπλούμενων μηχανισμών με εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική / Design and control of foldable and self-erectable mechanisms with applications in Architecture.

Μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων ρομποτικών βραχιόνων (δυναμική & αυτόματος έλεγχος) / Modelling and simulation of robotic manipulation systems (multibody dynamics & control).

Σχεδιασμός καιέλεγχος μηχανισμών για τηλερομποτικά ιατρικά συστήματα διαγνωστικών υπερήχων / Design and control of remote-center-of-motion (RCM) mechanisms for ultrasound telerobotic diagnosis.

Ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος χαρταετού για μετεωρολογικές μετρήσεις / Development of an autonomous kite system for meteorological measurements.

Ανάπτυξησυστήματος ρομποτικού χαρταετού για εφαρμογές αεροφωτογράφισης / Development of a robotic kite system for “Kite Aerial Photography” applications.

Ρομποτικά συστήματα για φροντίδα ηλικιωμένων / Assistive robotics for elderly care.

Κινητά ρομποτικά συστήματα για νοσοκομειακές εφαρμογές / Mobilerobotic systems in healthcare