1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα.
Στο τέλος κάθε προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας σε όσους σπουδαστές παρακολούθησαν συστηματικά τα μαθήματα και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη γραπτή και την προφορική εξέταση. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται το πρόγραμμα εκμάθησης που παρακολούθησαν, το επίπεδο, η διάρκεια φοίτησης, οι ώρες διδασκαλίας και η διάκριση που έλαβαν στις τελικές εξετάσεις.

Πιστοποιητικά δεν χορηγούνται:

α) σε σπουδαστές που δεν συμμετέχουν στην τελική γραπτή και προφορική εξέταση,

β) σε σπουδαστές που αποτυγχάνουν στην τελική γραπτή και προφορική εξέταση,

γ) σε σπουδαστές που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

δ) σε σπουδαστές που έχουν κάνει έως 6 απουσίες για το χειμερινο εντατικό, μη εντατικό και εαρινό εντατικό πρόγραμμα και έως 3 απουσίες για το θερινό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης είναι δυνατό να δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης μόνο για την περίοδο κατά την οποία ο σπουδαστής παρακολούθησε τα μαθήματα του Σχολείου.

 

2. ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα που προσφέρονται έχουν καθοριστεί ως εξής:

€400 για το Θερινό Εντατικό πρόγραμμα που ολοκληρώνεται σε έξι εβδομάδες.

€400 για το Εντατικό Πρόγραμμα Μακράς Διάρκειας που ολοκληρώνεται σε 13 εβδομάδες. Οι σπουδαστές που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα δωρεάν.

€400 για το Πρόγραμμα Μακράς Διάρκειας που ολοκληρώνεται σε 26 εβδομάδες.

Εξαιρούνται από την καταβολή διδάκτρων οι παρακάτω κατηγορίες σπουδαστών:

ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕΓ

ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕΓ για τους Πολιτικούς Πρόσφυγες/ Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας επιπέδου Α1.

Περιορισμός Α: Ο αριθμός των υποτρόφων ανά πρόγραμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 20.

Περιορισμός Β: Το ποσοστό των υποτρόφων  δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35% επί του συνόλου των εγγραφών στο επίπεδο Α1.

Πολιτικοί Πρόσφυγες σε Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας επιπέδων Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 εξασφαλίζουν υποτροφία οι 3 με τον υψηλότερο βαθμό στο προηγούμενο επίπεδο.

Κατά την εγγραφή τους οι Πολιτικοί Πρόσφυγες εκτός από το τέλος εγγραφής (25 ευρώ) θα πρέπει να καταβάλουν το ποσόν των 40 ευρώ ως ασφαλιστική δικλείδα αξιοποίησης της υποτροφίας και παρακολούθησης των μαθημάτων.

Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται κατά την απονομή του πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης του επιπέδου. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό θα κατακρατείται από το ΣΕΓ.

 

Δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής μειωμένων διδάκτρων για σπουδαστές που έχουν, για διάφορους λόγους, παρακολουθήσει μέρος μόνο των προγραμμάτων.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται πριν την έναρξη των μαθημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Σχολείου. Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία.

 

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Οι σπουδαστές του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, το γυμναστήριο, την καφετέρια και το φοιτητικό εστιατόριο, το κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη βιβλιοθήκη. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των πανεπιστημιακών χώρων ή των υπηρεσιών που παρέχει το Πανεπιστήμιο, οι σπουδαστές υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

4. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΓ 

4.1. Οι σπουδαστές του ΣΕΓ που δεν είναι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (προσωπικό ή φοιτητές), έχουν τη δυνατότητα έκδοσης πανεπιστημιακής κάρτας, έναντι του ποσού των €10, με την οποία τους παρέχεται:

  • πρόσβαση και δυνατότητα δανεισμού βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη του ΠΚ,
  • δυνατότητα χρήσης των φωτοτυπικών μηχανών,
  • πρόσβαση στις αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις του ΠΚ,
  • πρόσβαση στα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και στους χώρους κοινωνικών δραστηριοτήτων του ΠΚ,
  • πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης των φοιτητών του ΠΚ και σε άλλους χώρους, ανάλογα με τα δικαιώματα του φοιτητή (π.χ. ερευνητικά εργαστήρια)
  • έκπτωση 50% στα μέσα μαζικής μεταφοράς
  • έκπτωση από εταιρείες/οργανισμούς, τα στοιχεία των οποίων διατίθενται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Το κόστος έκδοσης της πανεπιστημιακής κάρτας αναλαμβάνει ο ίδιος ο σπουδαστής εφόσον δεν είναι μέλος ή δεν διατηρεί κάποια σχέση με το ΠΚ.

4.2 Οι σπουδαστές του ΣΕΓ υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς και κανόνες με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.