Απαιτήσεις
Για εισδοχή στο πρόγραμμα, απαιτούνται τα ακόλουθα:
forms form
 • Αναγνωρισμένο Προπτυχιακό Δίπλωμα, με ελάχιστο βαθμό 7.0 (με άριστα 10) ή ισοδύναμα (π.χ. 2:1 με βάση το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου). Η θεματική ενότητα του πτυχίου δεν είναι καθοριστικής σημασίας.
 • Επί του παρόντος, το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο στα αγγλικά. Απαιτείται συνεπώς πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ισοδύναμου επιπέδου τουλάχιστον C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Ξένων Γλωσσών, π.χ. μέσω μίας από τις ακόλουθες εξετάσεις:
  • IELTS Academic 7.0
  • Aptis Advanced C1
  • TOEFL iBT 95
  • IGCSE / GCE B
 • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή/και προϊστάμενους στη δουλειά
 • Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή για δήλωση ενδιαφέροντος (500 λέξεις μέγιστη έκταση)
 • Προσωπική συνέντευξη (στα ελληνικά και στα αγγλικά)