Απαιτήσεις
 
Για εισδοχή στο πρόγραμμα, απαιτούνται τα ακόλουθα:
forms form
  • Αναγνωρισμένο Προπτυχιακό Δίπλωμα, με ελάχιστο βαθμό 7.0 (με άριστα 10) ή ισοδύναμα (π.χ. 2:1 με βάση το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου). Η θεματική ενότητα του πτυχίου δεν είναι καθοριστικής σημασίας.
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ισοδύναμου επιπέδου τουλάχιστον C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Ξένων Γλωσσών, π.χ. μέσω μίας από τις ακόλουθες εξετάσεις:

          Þ IELTS  Academic 7.0

          Þ TOEFL iBT 100

          Þ IGCSE B

  • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή/και προϊστάμενους στη δουλειά
  • Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή για δήλωση ενδιαφέροντος (500 λέξεις μέγιστη έκταση)
  • Προσωπική συνέντευξη (στα ελληνικά και στα αγγλικά)