Το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε στην καλλιέργεια ανθρώπινων οργανώσεων και κοινωνιών μέσω διδασκαλίας και έρευνας που αυξάνουν τη γνώση, τις δεξιότητες και την επίγνωση των συνεπειών, σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινο δυναμικού.

Η αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στη διάδοση πολιτικών και άριστων πρακτικών διαχείρισης με επίκεντρο τον άνθρωπο, προσθέτοντας αξία στα άτομα, τους οργανισμούς και την κοινωνία.

Βασικούς πυλώνες της αποστολής μας αποτελούν:

 • Η παροχή μίας προκλητικής και καινοτόμου μαθησιακής εμπειρίας για τους/τις σπουδαστές/ριες μας
 • Η διαδραστική σχέση με κοινότητα εμπειρογνωμόνων που δημιουργεί, καλλιεργεί και ανταλλάσσει γνώσεις και δεξιότητες
 • Η εξωστρεφής προσέγγιση, που συνδέει τη διδασκαλία και την έρευνα με την πολιτική και την πρακτική

 

Οι βασικές μας αξίες είναι:

 • Community/ Σύνδεση
 • Inclusiveness/Ένταξη
 • Professionalism /Επαγγελματισμός
 • Understanding/ Κατανόηση
 • Relevance/Συνάφεια
 • Respect /Σεβασμός
 • Competence /Ικανότητα

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες ένα περιβάλλον μάθησης όπου οι ερευνητικές  προοπτικές και οι θεωρητικές γνώσεις συζητούνται με κριτικό πνεύμα για την κατανόηση της συμβολής του ανθρώπινου παράγοντα στην ανάπτυξη αριστείας σε ποικίλες οργανωτικές δομές.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • να παρέχει βασικές γνώσεις στη διαχείριση και τη στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενημερωμένων, αντανακλαστικών και υπεύθυνων ερευνητών και διαχειριστών
 • να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτήτες/τριες στις μεθόδους έρευνας και να τους εκθέσει στην πιο πρόσφατη ερευνητική σκέψη στον τομέα της Δ.Α.Δ
 • να καθιερώσει άμεσους δεσμούς με την πρακτική της Δ.Α.Δ, μέσω της βιωματικής μάθησης που επιτυγχάνεται μέσω της εργασίας του έργου, των επαγγελματικών εργαστηρίων και των αλληλεπιδράσεων με τους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού
 • να επιτρέπει στους/στις φοιτήτες/τριες να έχουν πρόσβαση σε ένα καθιερωμένο δίκτυο Δ.Α.Δ στην Κύπρο
 • να αναπτύξει και ενισχύσει τις ατομικές και επαγγελματικές δεξιοτητές των φοιτήτων/τριών
 • να αναπτύξει μεθοδικά, αντανακλαστικά και υπεύθυνα διευθυντικά στελέχη, με εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να καθοδηγούν με αξιοπιστία και ευσυνειδησία τις οργανώσεις τους μέσα από το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων και της Δ.Α.Δ
 • να αποτελέσει υπόδειγμα ενός προγράμματος υπό την ηγεσία του κλάδου, το οποίο να ανταποκρίνεται στα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα αριστείας, αλλά να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κυπριακού επιχειρηματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
 • να ενισχύσει την δέσμευση του Τμήματος με τους διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες – συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, δημόσιων οργανισμών και ΜΚΟ – να συμβάλλουν στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων και προκλήσεων μέσω συμβουλευτικών και ερευνητικών έργων