Ρόλος Διοικητικού Συμβουλίου:
  • Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, διευθύνει τις εργασίες του και αντιπροσωπεύει το σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του.
  • Φροντίζει να ακολουθούνται οι πρόνοιες και οι διατάξεις του καταστατικού.
  • Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό.
  • Εποπτεύει την ομαλή λειτουργία και μεριμνά ούτως ώστε να τηρούνται οι σχετικές νομοθεσίες / κανονισμοί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

Τον/την Πρόεδρο, Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημιου Κύπρου, κα.Ανδρούλλα Βασιλείου

Τον/την Γραμματέα , Προισταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κύπρου, κα. Ανδρούλλα Θεοφάνους

Μέλη: κ.Ελένη Λοΐζου, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμων της Αγωγής
          κ. Αναστασία Παπαδοπούλου,  Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημιου Κύπρου
          κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου, Καθηγητής Τμήματος ΕΠΑ