Φιλοσοφία Προγράμματος (Πηγή: Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών, http://www.moec.gov.cy/)
   
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη σχολική περίοδος αποτελεί μοναδική και ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του παιδιού στηριζόμαστε στις πιο κάτω παιδαγωγικές αρχές για να πλαισιώσουμε τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος αυτής της περιόδου.

  1.  Η συγκεκριμένη περίοδος έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τα μετέπειτα χρόνια. Δομείται κοινωνικο-πολιτιστικά από και για τα παιδιά μέσα από ενεργή διαπραγμάτευση κοινωνικών σχέσεων εντός πλαισίων όπως του χρόνου, του τόπου, της κουλτούρας, του φύλου, της τάξης και των άλλων.

  2. Tο κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και ρυθμούς. Έχει τη δική του φωνή και θα πρέπει να συμμετέχει σε ένα δημοκρατικό διάλογο για τις αποφάσεις που το αφορούν.

  3. Tα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι και τη συζήτηση και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία δόμησης των εμπειριών και της ζωής τους.

  4. H μάθηση θα πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, και να είναι ολική και διαπλεκόμενη.

  5. H διαδικασία μάθησης θα πρέπει να ξεκινά από τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά μέσα από μια αντίληψη ότι το κάθε παιδί είναι ικανό και έχει το εν-δυνάμει για να αναπτυχθεί και να μάθει.

  6. Oι σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών αποτελούν ορόσημο της ανάπτυξης των παιδιών και σε αυτό το πλαίσιο η στενή σχέση οικογένειας και σχολείου είναι ζωτικής σημασίας και οι γονείς θεωρούνται συνεργάτες του σχολείου.

  7. Το παιχνίδι αποτελεί διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης, πλαίσιο και τρόπο οργάνωσης της μάθησης αλλά και δικαίωμα των παιδιών. Είναι μια κοινωνική πρακτική η οποία έχει νόημα για τα παιδιά και αποτελεί τρόπο εκδήλωσης και ενδυνάμωσης των συναισθημάτων, των αναγκών, των κινήτρων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
   
  Μορφές οργάνωσης της μάθησης (Πηγή: Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών, http://www.moec.gov.cy/)
   
  Το παιχνίδι αποτελεί για το παιδί, από τη στιγμή της γέννησης, τον φυσικό τρόπο μάθησης και ανάπτυξης. Σε ένα πρόγραμμα, που αφορά στην πρώτη σχολική περίοδο, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στο παιχνίδι αφού αυτό αποτελεί και το κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Γι' αυτό, και το παιχνίδι θα πρέπει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του ημερήσιου προγράμματος για τα παιδιά όλων των ηλικιών αφού αποτελεί την μορφή οργάνωσης της μάθησης. Στα πλαίσια του παιχνιδιού ο χώρος (εσωτερικός και εξωτερικός/υπαίθριος) οργανώνεται σε καλά προκαθορισμένα κέντρα μάθησης που προσφέρουν στο παιδί ποικιλόμορφες ευκαιρίες για λύση προβλήματος, διερεύνηση, ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στηρίζουν τη μάθηση μέσα από δραστηριότητες με νόημα για το ίδιο το παιδί, την ενεργητική συμμετοχή, την άμεση επαφή με υλικά, άλλα παιδιά και ενηλίκους.
   
  Στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και ανάλογα με την ηλικία γίνεται μια διαφοροποίηση ως προς το ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι.

  Ελεύθερο Παιχνίδι
   
  Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού αναμένεται από τη νηπιαγωγό να προσφέρει ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να εμπλακούν σε κοινωνικο-δραματικό, φανταστικό-συμβολικό, οικοδομικό, δημιουργικό, κινητικό, διερευνητικό-πειραματικό παιχνίδι και παιχνίδι με παιδαγωγικό υλικό. Η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού παρατηρεί, οργανώνει, μεσολαβεί για να διατηρηθεί το παιχνίδι, συμμετέχει παίζοντας με τα παιδιά στα πλαίσια και τα σενάρια που ορίζουν αυτά. Τα παιδιά έχουν την ελευθερία να επιλέξουν με τι είδους παιχνίδι θέλουν να ασχοληθούν, με τι αντικείμενα, με ποιους και για όσο χρόνο θέλουν μέσα στα πλαίσια των κανόνων της τάξης και του ωρολογίου προγράμματος. Στόχος είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διάφορα αντικείμενα-παιχνίδια, να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με το επίπεδο των ικανοτήτων τους, να δημιουργήσουν σενάρια, να κοινωνικοποιηθούν, να προβληματιστούν, να πάρουν ρόλους, να αυτοσχεδιάσουν, να διασκεδάσουν, να μάθουν, να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και μέσα από αυτή τη δραστηριοποίηση
   
  • Δομημένο Παιχνίδι

  Αυτό που διαφοροποιεί το δομημένο από το ελεύθερο παιχνίδι είναι ότι το δομημένο παιχνίδι αποτελεί με άμεσο και προκαθορισμένο τρόπο και κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου εξελικτικών δραστηριοτήτων. Η νηπιαγωγός εμπλέκεται στο παιχνίδι των παιδιών, για να το καθοδηγήσει, να το ενισχύσει και να το εμβαθύνει με στόχο να συνδέσει προηγούμενες εμπειρίες ή να δημιουργήσει νέες εμπειρίες οι οποίες διαπλέκονται με τους συγκεκριμένους στόχους μιας δομημένης δραστηριότητας ή ενός σχεδίου εξελικτικών δραστηριοτήτων.
  Τέλος, το δομημένο παιχνίδι στο τέλος της ημέρας προσφέρει την ευκαιρία για ανακεφαλαίωση και αναστοχασμό για τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια των δομημένων δραστηριοτήτων και του παιχνιδιού και για περαιτέρω εμβάθυνση στους στόχους τόσο από τη νηπιαγωγό όσο και από τα παιδιά.

  • Κέντρα Μάθησης

  Τόσο το ελεύθερο όσο και το δομημένο παιχνίδι μπορούν να στηριχτούν μέσα από συγκεκριμένα κέντρα μάθησης τα οποία αποτελούν το πλαίσιο ενός είδους παιχνιδιού (π.χ. κοινωνικο-δραματικό, συμβολικό, φανταστικό, δημιουργικό, οικοδομικό, διερευνητικό-πειραματικό, κινητικό, με κανόνες, παιχνίδι με παιδαγωγικό υλικό), περιλαμβάνουν τα ανάλογα υλικά και έπιπλα, εστιάζονται σε γενικούς και συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους οι οποίοι μπορούν να πηγάζουν μέσα από τους τομείς ανάπτυξης ή τα γνωστικά αντικείμενα και προσφέρουν ευκαιρίες για εξερεύνηση και ανακάλυψη σε βάθος χρόνου. Παραδείγματα κέντρων μάθησης: κουκλόσπιτο, μπακάλικο, μεταμφίεσης, βιβλιοθήκη κ.α).
   
  Εις βάθος μελέτη – Project
  Είναι η διαδικασία μελέτης ενός θέματος εις βάθος, το οποίο εισηγήθηκαν ή ενδιαφέρει τα ίδια τα παιδιά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις μέσα από τις οποίες η εκπαιδευτικός και τα παιδιά συνεργάζονται για να διατυπώσουν και να απαντήσουν ερωτήματα σε σχέση με το θέμα.
   
  Οι τρεις φάσεις ολοκλήρωσης ενός project είναι οι ακόλουθες:
  (α) Φάση Πρώτη: Προγραμματισμός και εκκίνηση,
  (β) Φάση Δεύτερη: Project σε εξέλιξη και
  (γ) Φάση Τρίτη: Σκέψεις και συμπεράσματα
   
  Τα παιδιά μέσα από το Project:

  • Διατυπώνουν ερωτήματα, κάνουν υποθέσεις και τις ελέγχουν

  • Διερευνούν, συζητούν και αναπτύσσουν διάλογο

  • Χρησιμοποιούν συμβολικούς τρόπους αναπαράστασης των ιδεών, των εμπειριών και των υποθέσεων τους

  • Επικοινωνούν τις ιδέες τους στους άλλους (π.χ. παιδιά και ενήλικες)

  • Επανέρχονται και αναδιοργανώνουν τις ιδέες και θεωρίες τους δομώντας νέο νόημα στις υπάρχουσες.
   
  Το νηπιαγωγείο "Λητώ Παπαχριστοφόρου" θα αξιοποιηθεί ως χώρος πρότυπο για παρατήρηση και ενίσχυση των πρώτων εμπειριών των φοιτητών/τριών στο χώρο. Αυτό θα γίνει μέσω του προγράμματος των νηπιαγωγών στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, που περιλαμβάνει τα μαθήματα της Σχολικής Εμπειρίας, τα οποία στοχεύουν στην επαφή των φοιτητών/τριών με τα νηπιαγωγεία και συγκεκριμένα με την πρακτική.