Εκτύπωση
Ρόλος Διοικητικού Συμβουλίου:
 
- Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, διευθύνει τις εργασίες του και αντιπροσωπεύει το σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του.
 
- Φροντίζει να ακολουθούνται οι πρόνοιες και οι διατάξεις του καταστατικού.
 
- Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό.
 
- Εποπτεύει την ομαλή λειτουργία και μεριμνά ούτως ώστε να τηρούνται οι σχετικές νομοθεσίες / κανονισμοί.
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
 
Τον/την Πρόεδρο, Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημιου Κύπρου, κα.Αναστασία Παπαδοπούλου
 
Τον/την Γραμματέα , Προισταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κύπρου, κα. Ανδρούλλα Θεοφάνους
 
 
Μέλη: κ.Ανδρέας Σωτηρίου, Καθηγητής Τμήματος Διοικησης Πανεπιστημίου Κύπρου
 
            κ.Τίμος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
            κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου, Καθηγητής Τμήματος ΕΠΑ