Τα δίδακτρα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, μέσω τραπεζικής εντολής στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: 
Τράπεζα Κύπρου 357013235568 
 
Τα δίδακτρα κάθε μήνα καταβάλλονται κανονικά, ανεξάρτητα από τις απουσίες του παιδιού, είτε είναι ολιγοήμερες ή για ολόκληρο μήνα. 
 
Κατηγορία Φοίτησης/ Υπηρεσία Υφιστάμενα Τέλη (για φοίτηση μέχρι Ιούλιο 2022) Νέα Τέλη (για φοίτηση από Σεπτέμβριο 2022)
Εγγραφή (μη επιστρεπτέο ετήσιο τέλος το οποίο καταβάλλεται κατά την εγγραφή του παιδιού στο Σχολείο) €0 €100
Προκαταβολή κατά την επιβεβαίωση κράτησης θέσης παιδιού που προτίθεται να φοιτήσει στο Σχολείο Καταβάλλονται τα δίδακτρα Σεπτεμβρίου προκαταβολικά (μόνο για την Προδημοτική και παιδιά που γράφονται για πρώτη φορά) Καταβάλλονται τα δίδακτρα Σεπτεμβρίου προκαταβολικά με την εγγραφή ή την επανεγγραφή του παιδιού (ισχύει για όλα τα
παιδιά)

Φοίτηση παιδιού στο Νηπιαγωγείο

Α) χωρίς μεσημεριανό

Β) με μεσημεριανό γεύμα
 
 
 
 
€190

€190+€50=€240
 
 
 
 
€280
 
€280+€60=€340

Φοίτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού στο Νηπιαγωγείο

Α) χωρίς μεσημεριανό ανά παιδί
 
 
Β) με μεσημεριανό ανά παιδί
 
 
 
 
€160
 
 
€160+€50=€210
 
 
 
 
€250
 
 
€250+€60=€310

Φοίτηση στον Βρεφοκομικό

Σταθμό
€290 €380

Φοίτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού στο Βρεφοκομικό Σταθμό

ανά παιδί
€260 €350
Φοίτηση παιδιού μονογονεϊκής οικογένειας στο Νηπιαγωγείο Α) χωρίς μεσημεριανό ανά παιδί Β) με μεσημεριανό ανά παιδί €160
€160+€50=€210
€250
€250+€60=€310

Φοίτηση παιδιού μονογονεϊκής οικογένειας στο Βρεφοκομικό

Σταθμό ανά παιδί
€260 €350
Μηνιαίο τέλος σίτισης μεσημεριανού γεύματος (ανεξαρτήτως απουσιών ή/και αργιών). €50 €60
(Σημείωση: Δύναται να τροποποιηθεί στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση με τον Οργανισμό Τροφοδοσίας, η οποία συνάπτεται ακολουθώντας τη διαδικασία του Τομέα Συμβάσεων
και Αγορών.)
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απογευματινής Παιδοφύλαξης €50 €60
Συμμετοχή στα Προγράμματα Απογευματινών Δραστηριοτήτων €35 €50
(Σημείωση: Το πιο πάνω ποσό είναι ενδεικτικό και διαφοροποιείται ανά έτος, ανάλογα με το αντικείμενο εκάστης δραστηριότητας και τον αριθμό παιδιών που θα συμμετέχουν σε αυτήν.
Επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες/επισκέψεις Η κάλυψη των δαπανών (μεταφορικά, είσοδος θεάτρων κλπ) της εκάστοτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας/επίσκεψης γίνεται από τους γονείς ανά δραστηριότητα. €120
Ετήσιο κατ'αποκοπήν τέλος που καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές επιπρόσθετες δραστηριότητες των παιδιών. Το τέλος αυτό προστίθεται στο ενιαίο τέλος και καταβάλλεται σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής του ενιαίου
τέλους.