Τα δίδακτρα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, μέσω τραπεζικής εντολής στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
Τράπεζα Κύπρου 357013235568
 
Τα δίδακτρα κάθε μήνα καταβάλλονται κανονικά, ανεξάρτητα από τις απουσίες του παιδιού, είτε είναι ολιγοήμερες ή για ολόκληρο μήνα.
Κατηγορία Φοίτησης/ Υπηρεσία Τέλη
Εγγραφή (μη επιστρεπτέο ετήσιο τέλος το οποίο καταβάλλεται κατά την εγγραφή του παιδιού στο Σχολείο)€100
Προκαταβολή κατά την επιβεβαίωση κράτησης θέσης παιδιού που προτίθεται να φοιτήσει στο ΣχολείοΚαταβάλλονται τα δίδακτρα Σεπτεμβρίου προκαταβολικά με την εγγραφή ή την επανεγγραφή του παιδιού (ισχύει για όλα τα
παιδιά)
Φοίτηση παιδιού στο Νηπιαγωγείο
Α) χωρίς μεσημεριανό
Β) με μεσημεριανό γεύμα

€280
€280+€60=€340
Φοίτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού στο Νηπιαγωγείο
Α) χωρίς μεσημεριανό ανά παιδί
Β) με μεσημεριανό ανά παιδί


€250
€250+€60=€310
Φοίτηση στον Βρεφοκομικό Σταθμό€380
Φοίτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού στο Βρεφοκομικό Σταθμό
ανά παιδί
€350
Φοίτηση παιδιού μονογονεϊκής οικογένειας στο Νηπιαγωγείο
Α) χωρίς μεσημεριανό ανά παιδί
Β) με μεσημεριανό ανά παιδί€250
€250+€60=€310
Φοίτηση παιδιού μονογονεϊκής οικογένειας στο Βρεφοκομικό
Σταθμό ανά παιδί

€350
Μηνιαίο τέλος σίτισης μεσημεριανού γεύματος (ανεξαρτήτως απουσιών ή/και αργιών).€60
(Σημείωση: Δύναται να τροποποιηθεί στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση με τον Οργανισμό Τροφοδοσίας, η οποία συνάπτεται ακολουθώντας τη διαδικασία του Τομέα Συμβάσεων
και Αγορών.)
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απογευματινής Παιδοφύλαξης€60
Συμμετοχή στα Προγράμματα Απογευματινών Δραστηριοτήτων€50
(Σημείωση: Το πιο πάνω ποσό είναι ενδεικτικό και διαφοροποιείται ανά έτος, ανάλογα με το αντικείμενο εκάστης δραστηριότητας και τον αριθμό παιδιών που θα συμμετέχουν σε αυτήν.
Επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες/επισκέψεις για Βρεφοκομικό Σταθμό €50
Ετήσιο κατ'αποκοπήν τέλος που καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές επιπρόσθετες δραστηριότητες των παιδιών. Το τέλος αυτό προστίθεται στο ενιαίο τέλος και καταβάλλεται σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής του ενιαίου
τέλους.
Επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες/επισκέψεις για Τμήμα 2-3 ετών€70
Ετήσιο κατ'αποκοπήν τέλος που καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές επιπρόσθετες δραστηριότητες των παιδιών. Το τέλος αυτό προστίθεται στο ενιαίο τέλος και καταβάλλεται σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής του ενιαίου
τέλους.
Επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες/επισκέψεις για Νηπιαγωγείο και Προδημοτική €120
Ετήσιο κατ'αποκοπήν τέλος που καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές επιπρόσθετες δραστηριότητες των παιδιών. Το τέλος αυτό προστίθεται στο ενιαίο τέλος και καταβάλλεται σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής του ενιαίου
τέλους.