ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. ΦΟΙΤΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ
 • Οι υποχρεώσεις του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος-Απρίλιος).
 • Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι στο Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, Τρίτη και Παρασκευή θα προσφέρονται σε απογευματινή φοίτηση (3.30 μ.μ.-7.30 μ.μ.), εξ αποστάσεως ενώ τα μαθήματα της Τετάρτης, μόνο στη Λευκωσία.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται τρεις φορές την εβδομάδα και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.
 • Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται μόνο το Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριος μέχρι Δεκέμβριος 2024)
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται συστηματική συμμετοχή στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, η φοίτηση είναι συνεχής και υποχρεωτική και τυχόν απουσίες θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Οι απουσίες θεωρούνται δικαιολογημένες  όταν συπμληρωθεί το Έντυπο Καταγραφής απουσιών. 
 • Σε κάθε μάθημα τηρέιται αρχείο παρουσιών. 
 • Κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας ο διδάσκων/διδάσκουσα δίνει γραπτώς στους εκπαιδευόμενους το διάγραμμα του μαθήματος στο οποίο αναγράφονται οι στόχοι, η ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.
 • Η επίδοση του εκπαιδευμένου σε συγκεκριμένο μάθημα αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος/των διδασκόντων/της διδάσκουσας/διδασκουσών και ο τελικός του βαθμός εγκρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
 • Κάθε μάθημα αξιολογείται με μια μόνο εργασία, έστω και αν διδαχθεί από δύο ή περισσότερους καθηγητές.
 • Τελική γραπτή εξέταση γίνεται μόνο σε ένα μαθήμα του Προγράμματος: το ΠΡΥ 003: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Αποτελεσματικότητα 
 • Το μάθημα γνωστικού αντικειμένου αξιολογείται με μια ή δύο μικρές εξετάσεις ή με μία ή δύο γραπτές εργασίες.
 • Δεν επιτρέπονται απροειδοποίητες εξετάσεις ή άλλου είδους εξετάσεις χωρίς τη συγκατάθεση των εκπαιδευομένων.
 • Η αναγραφή της επί μέρους βαθμολογίας στα ερωτήματα εξεταστικών δοκιμίων είναι υποχρεωτική.
 • Τα κείμενα των τελικών εξετάσεων, οι εργασίες και οι φάκελοι της ΣΧολικής Εμπειρίας δεν επιστρέφονται.
 • Η φοίτηση είναι συνεχής και υποχρεωτική.
 • Σε περίπτωση απουσίας οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο καταγραφής απουσιών και αφού επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να τα καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Συντονισμού θα αποφανθεί αν οι απουσίες κρίνονται δικαιολογημένες ή όχι. Αν δεν ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία, τότε οι απουσίες θεωρούνται αδικαιολόγητες.
 • Η Σχολική Εμπειρία διεξάγεται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση της Σχολικής Εμπειρίας διεξάγεται κατά το τέλος του χειμερινού εξαμήνου, ενώ η δεύτερη φάση της Σχολικής Εμπειρίας διεξάγεται κατά το εαρινό εξάμηνο.
 • Η Σχολική Εμπειρία διεξάγεται για όλους τους εκπαιδευόμενους σε δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Δεν δίνεται σε κανένα εκπαιδευόμενο η δυνατότητα να διεκπεραιώσει τη Σχολική Εμπειρία σε Εσπερινό σχολείο, Ιδιωτικό σχολείο ή Δημοτικό Σχολείο.
 • Κατά τη διάρκεια της Σχολικής Εμπειρίας οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν το ωράριο των σχολικών μονάδων, δηλαδή από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 1.35 μ.μ. και συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής (π.χ. συνεδρίες, συντονισμός, επιτροπές).
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 • Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά ½ της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός εκπαιδευόμενου, υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.
 • Για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που βαθμολογούνται με βαθμό 5 και άνω (διότι μόνο σε αυτά μπορούν να απονεμηθούν οι σχετικές πιστώσεις).
 • Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να το επαναλάβει άλλη μια φορά το πολύ, το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος που προσφέρεται το μάθημα στο πρόγραμμα.
 • Ενστάσεις εκπαιδευομένων σε θέματα τελικής βαθμολογίας μαθημάτων, εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός 10 ημερών από την ημέρα που ανακοινώνονται οι βαθμοί.
 • Όπου μέρος της εξέτασης αποτελείται από γραπτή εργασία η οποία εκπονείται από εκπαιδευόμενο στο δικό του χρόνο, η εργασία που παραδίδεται θα πρέπει να είναι αποκλειστικά του υποψηφίου και γενικά να διέπεται από ακαδημαϊκή δεοντολογία.
 • Χρήση δόλου κατά τη διάρκεια εξετάσεων ή κατά την εκπόνηση οποιασδήποτε εργασίας που λογίζεται στην αξιολόγηση ενός μαθήματος, οδηγεί στην αυτόματη παραπομπή του εκπαιδευόμενου στη Συντονιστική Επιτροπή και σε αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα.
 • Η λογοκλοπή, δηλαδή η παρουσίαση των σκέψεων ή έργων άλλων προσώπων ως ιδιοκτησία του εκπαιδευόμενου απαγορεύεται. Όταν χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα έργα άλλου προσώπου πρέπει να γίνεται πλήρης αναφορά στις σχετικές πηγές. Η χρησιμοποίηση σειράς από σύντομα αποσπάσματα από διάφορες πηγές χωρίς οποιαδήποτε αναφορά αποτελεί εξίσου σοβαρή λογοκλοπή όπως και η αντιγραφή, χωρίς αναφορά, από μια και μόνο πηγή, ενός μεγάλου αποσπάσματος. Όταν ο εκπαιδευόμενος κάνει περίληψη ιδεών ή της κρίσης κάποιου προσώπου πρέπει να γίνεται αναφορά αυτού του προσώπου στο κείμενο και το σχετικό βιβλίο ή άρθρο να αναφέρεται στη βιβλιογραφία.
3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Αίτηση για αναστολή φοίτησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας η οποία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει και ενημερώνει γραπτώς τον εκπαιδευόμενο για την απόφαση. Η αίτηση αναστολής πρέπει να κοινοποιείται και στην Επιτροπή Συντονισμού του Προγράμματος.
 
4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Οι εκπαιδευόμενοι που είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου στα παιδαγωγικά δύναται να απαλλάσσονται από μέρος των θεωρητικών μαθημάτων του Προγράμματος.
 • Για να εξεταστεί οποιοδήποτε αίτημα απαλλαγής, θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του συστήματος στη διάρκεια των εγγραφών στην Επιτροπή Συντονισμού, πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, επισυνάπτοντας αντίγραφο του τίτλου, αναλυτική βαθμολογία, και αν είναι δυνατόν, περιγραφές μαθημάτων.
 • Στο υποχρεωτικό μάθημα ΠΡΥ 003 Μεθοδολογία Διδασκαλίας το οποίο είναι εξεταζόμενο δε δίνεται απαλλαγή.
 • Η συντονιστική επιτροπή εξετάζει αιτήματα απαλλαγής του μαθήματος Περιορισμένης Επιλογής (ΠΡΥ 007,ΠΡΥ 008, ΠΡΥ 099, ΠΡΥ 004, ΠΡΥ 005) στους κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή στις Επιστήμες της Αγωγής, εφόσον έχουν παρακολουθήσει ένα από τα πιο πάνω.
 • Η συντονιστική επιτροπή εξετάζει αιτήματα απαλλαγής του μαθήματος Γνωστικού Αντικειμένου στους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στην ειδικότητα.