•  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μια από τις κρισιμότερες επιστημονικές προϋποθέσεις για τη διενέργεια μιας έρευνας αποτελεί ο μεθοδολογικός και δειγματοληπτικός σχεδιασμός της. Το ΠΑΚΕΠΕ διαθέτοντας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό έρευνας, στη δειγματοληψία, και γνώση της διεθνούς βιβλιογραφίας, θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε συμβουλευτικού έργου που θα καλείται να υλοποιήσει.
 
  • ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ΠΑΚΕΠΕ προσφέρει την δυνατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης υφιστάμενων δεδομένων, με στόχο την πιο αποτελεσματική και αποδοτική ερμηνεία τους. Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων  το Κέντρο έχει στη διάθεση του ειδικά στατιστικά πακέτα λογισμικού, όπως το IBM SPSS Statistics, και AMOS (Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων) και άλλα πακέτα ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων όπως το ATLAS.ti. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές στατιστικής ανάλυσης προσαρμόζονται πλήρως στις υποθέσεις εργασίας κάθε συγκεκριμένης έρευνας. 
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (περισσότερα)