Έχοντας υπόψη ότι η έρευνα είναι χρήσιμη στο μέτρο που μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε τις συνθήκες και τους παράγοντες που διαμορφώνουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες, το ΠΑΚΕΠΕ επενδύει στην ανάπτυξη και καθιέρωση της έρευνας ως αποφασιστικού και απαραίτητου εργαλείου που δύναται να προσφέρει σημαντικές γνώσεις και απαντήσεις σε καίρια ζητήματα.
 
Το ΠΑΚΕΠΕ  παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έρευνας που  περιλαμβάνουν το σύνολο των διαδικασιών: μεθοδολογικού και δειγματοληπτικού σχεδιασμού, προετοιμασίας και δοκιμής των εργαλείων της έρευνας (ερωτηματολόγια, οδηγοί συνεντεύξεων), επιλογής, πρόσληψης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των Ερευνητών και Εποπτών, οργάνωση και εποπτεία συλλογής  δεδομένων καθώς και μηχανογραφικής επεξεργασίας, κωδικοποίησης ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων της έρευνας.  
Untitled introΣυγκεκριμένα, οι εργασίες έχουν ως εξής:
  • Οργάνωση ομάδας Ερευνητών & Εποπτών:  Το ΠΑΚΕΠΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή των φοιτητών που θα στελεχώνουν το Κέντρο  και θα αναλαμβάνουν  καθήκοντα Ερευνητών & Εποπτών.   Για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου,  το  ΠΑΚΕΠΕ συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε έργου.
  • Εκπαίδευση Ερευνητών & Εποπτών: Για κάθε έργο διοργανώνονται εκπαιδευτικές συναντήσεις όπου επεξηγείται ο τρόπος χειρισμού των εργαλείων συλλογής δεδομένων και οι απαιτήσεις κάθε έργου με τρόπο που να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ορθής τήρησης των κανόνων δειγματοληψίας και στη δεοντολογία κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.
  • Συλλογή Δεδομένων: Το κάθε έργο διεξάγεται υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Κέντρου. Προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες δειγματοληψίας και για την αποφυγή μεροληπτικών σφαλμάτων  δίδεται μεγάλη προσοχή στις πιθανές απουσίες των ερωτώμενων, στις αρνήσεις συμμετοχής στην έρευνα καθώς και στις αντικαταστάσεις.
  • Κωδικοποίηση δεδομένων: Η κωδικοποίηση των δεδομένων προετοιμάζεται στη φάση σχεδιασμού της έρευνας και αφορά στη μετατροπή των συλλεχθέντων στοιχείων σε μορφή κατάλληλη για μηχανογραφική επεξεργασία.
  • Ανάλυση & Επεξεργασία  δεδομένων: Κύριος  στόχος κατά την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων είναι  η πιο αποτελεσματική και αποδοτική ερμηνεία τους που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ειδικών στατιστικών πακέτων λογισμικού και λογισμικού ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων που διαθέτει το Κέντρο.
  • Ερμηνεία & Συγγραφή Αναφοράς Έρευνας