Αποστολή

Το Γραφείο Μισθοδοσίας και Οικονομικών Ωφελημάτων έθεσε σαν κύριο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων του και την παράλληλη εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων που θα διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους τους.

Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Μισθοδοσίας και Οικονομικών Ωφελημάτων έχει την ευθύνη της έγκαιρης καταβολής των προσωπικών απολαβών και συντάξεων στους δικαιούχους τους. Επιπρόσθετα παρακρατεί διάφορες αποκοπές από τις απολαβές του προσωπικού ανάλογα με το καθεστώς εργοδότησης (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ) και εν συνεχεία τις καταβάλλει, μαζί με τις εισφορές του εργοδότη, στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Ταυτόχρονα το Γραφείο Μισθοδοσίας διασφαλίζει την έγκαιρη πληροφόρηση και την έκδοση διάφορων πιστοποιητικών τόσο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα όσο και σε εξωτερικούς κυβερνητικούς φορείς.

Παράλληλα, το Γραφείο Μισθοδοσίας και Οικονομικών Ωφελημάτων έχει σχεδιάσει και υλοποιεί αριθμό σημαντικών έργων, στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται από την Ανώτατη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για εκσυγχρονισμό της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κύπρου με την εφαρμογή του SAP, ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Γενικές Πληροφορίες

Ο Χάρτης της ιστοσελίδας του Γραφείου Μισθοδοσίας αποτελείται από τους πιο κάτω συνδέσμους: