Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών Γεώργιος Αρχοντής
Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φώτιος Πτωχός
Υπεύθυνος Εργαστηρίων Ανδρέας Όθωνος
Υπεύθυνος Σεμιναρίων Halil Saka
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Εισδοχών

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Halil Saka

Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων και Φοιτητών Erasmus Θεοδόσης Τρυπηνιώτης
Υπεύθυνος Φοιτητών με ειδικές ανάγκες Κωνσταντίνος Μουλόπουλος
Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων Φώτιος Πτωχός
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Σταύρος Θεοδωράκης
Επιτροπή Ανάθεσης Μαθημάτων

Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιτροπή παρακολούθησης προόδου Προπτυχιακών Φοιτητών

Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών / Ειδικών Επιστημόνων

Αντιπρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Χαράλαμπος Παναγόπουλος

Μέλος Επιτροπής Ασφάλειας

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

Επιτροπή Προβολής Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Αντιπρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος Alumni Τμήματος Φώτιος Πτωχός
Επιτροπή Εξετάσεων

Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών