Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές Φύλου

  • Δομή Προγράμματος Μάστερ

 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών του προγράμματος μάστερ είναι τρία εξάμηνα και ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του είναι οκτώ εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των οκτώ εξαμήνων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο σύστημα ECTS, ενώ για την απόκτηση του πτυχίου μάστερ, απαιτείται η συμπλήρωση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 120 ECTS, με δύο επιλογές - σχήματα:

 

ΣΧΗΜΑ A

Το σχήμα περιλαμβάνει εφτά μαθήματα, δύο υποχρεωτικά και πέντε επιλογής, και την υποχρεωτική συμπλήρωση διατριβής μάστερ σε θέματα φύλου. Περιλαμβάνει, επίσης, τρία σεμινάρια, εκ των οποίων τα δύο είναι προκαθορισμένα και υποχρεωτικά.

 

Σύνολο διδακτικών μονάδων:

 

2 Υποχρεωτικά Μαθήματα X 12 ECTS (24 ECTS) + 5 Μαθήματα Επιλογής X 12 ECTS (60 ECTS) + 3 Σεμινάρια X 4 ECTS (12 ECTS) + Υποχρεωτική Διατριβή Μάστερ (24ECTS) = Σύνολο 120 ECTS.

 

ΣΧΗΜΑ Β

 

Το σχήμα περιλαμβάνει εννέα μαθήματα, τρία υποχρεωτικά και έξι επιλογής, και την παρακολούθηση τριών μεταπτυχιακών σεμιναρίων, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά.

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων:

 

3 Υποχρεωτικά Μαθήματα X 12 ECTS (36 ECTS) + 6 Μαθήματα Επιλογής X 12 ECTS (72 ECTS) + 3 Σεμινάρια X 4 ECTS (12ECTS) = Σύνολο 120 ECTS.

 

 

  • Δομή του Διδακτορικού Προγράμματος

 

Για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος μάστερ στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο. Για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου απαιτείται η ολοκλήρωση των ακόλουθων απαιτήσεων του προγράμματος:

 

Επιτυχής παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων ή πέντε (5) μαθημάτων σύμφωνα με τη γνώμη του/της εποπτεύοντος/εποπτεύουσας, η οποία τεκμηριώνει ανάγκες του φοιτητή 36 ή 60

 

Επιτυχία σε Περιεκτική Εξέταση 33

 

Ερευνητικό Στάδιο (8 στάδια x 15 ECTS) 120

 

Εκπόνηση Πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής:

 

- Συγγραφικό Στάδιο Ι 30

 

- Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ 30

 

ΣΥΝΟΛΟ 249 ή 273 διδακτικές μονάδες