Εκτύπωση
Τηλ. +357 22893950, Τηλεομ. +357 22895040, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Kizilyurek Mustafa Niyazi Καθηγητής Πολιτική Ιστορία (Τουρκία-Κύπρος)
Θεοχάρης Σταυρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανική Ιστορία
Christiane Bulut Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρκολογία
Sagaster Börte Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρκική Λογοτεχνία
Μιχαήλ Ν. Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανική Ιστορία