Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

Το Συμβούλιο Προσφορών έχει εξουσία να αποφασίζει για διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων απεριόριστης αξίας. Ειδικότερα, έχει εξουσία να λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Να εγκρίνει Κανόνες και διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων καθώς και τροποποιήσεις επί αυτών.
 2. Να κατακυρώνει ή να ακυρώνει διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων.
 3. Να εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμών με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση ή άλλη ειδική διαδικασία.
 4. Να εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων με εξαίρεση από τις συνήθεις διαδικασίες προσφορών (π.χ. για αγορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης).
 5. Να εξετάζει, όπου το κρίνει σκόπιμο, τα έγγραφα διαγωνισμών και να ζητά να γίνονται αλλαγές σε αυτά πριν την προκήρυξή τους.
 6. Να εγκρίνει παρατάσεις στις περιόδου ισχύος των προσφορών με τους ίδιους όρους, εφόσον λάβει σχετικό αίτημα πριν τη λήξη τους.
 7. Να παραπέμπει στην ολομέλεια του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες θεωρεί ότι την απόφαση δεν πρέπει να την πάρει το ίδιο.Να διορίζει Επιτροπές Αποσφράγισης Προσφορών.
 8. Να συστήνει, όποτε κρίνει σκόπιμο, ad-hoc, τριμελείς τουλάχιστον, επιτροπές για επαναξιολόγηση των προσφορών, και/ή μελέτη των αξιολογήσεων, και/ή διεξαγωγή ειδικών ερευνών και/ή υποβολή εκθέσεων, σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα.
 9. Να καλεί στις συνεδρίες του οποιουσδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητάς τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεών του.
 10. Να ζητά την παροχή συμβουλών από τεχνικούς ή άλλους εμπειρογνώμονες που κρίνει αναγκαίο για την ορθή λήψη των αποφάσεών του.
Πρύτανης

Ο Πρύτανης ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του έχει εξουσία να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

 1. Να εγκρίνει τον διορισμό των Επιτροπών Προδιαγραφών, Επιτροπών Αξιολόγησης και αρμοδίων Οργάνων Εκτέλεσης Συμβάσεων.
 2. Να εγκρίνει τη διενέργεια διαγνωνισμών με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση εκτιμώμενης αξίας μέχρι €50.000.
 3. Να εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων με εξαίρεση από τις συνήθεις διαδικασίες προσφορών (π.χ. για αγορά υπηρεσιών έρευνας) εκτιμώμενης αξίας μέχρι €15.000 για προμήθειες και έργα και μέχρι €25.000 για υπηρεσίες..
Υπεύθυνος Τομέα Συμβάσεων και Αγορών

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών έχει εξουσία να αποφασίζει για διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων αξίας μέχρι €15.000 για προμήθειες και έργα και μέχρι €25.000 για υπηρεσίες. Ειδικότερα, έχει εξουσία να λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Να κατακυρώνει ή να ακυρώνει διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων.
 2. Να παραπέμπει στο Συμβούλιο Προσφορών εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες θεωρεί ότι την απόφαση δεν πρέπει να την πάρει ο ίδιος.
 3. Να προβαίνει στην πιστοποίηση διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών, η πιστοποίηση των οποίων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Γενικού Λογιστηρίου ή άλλου οργάνου εκτός του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 4. Να υπογράφει συμβάσεις εκ μέρους και για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, απεριόριστης αξίας, εξαιρουμένων των συμβάσεων η υπογραφή των οποίων θα γίνει από τον Πρύτανη ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
Ιδιοκτήτης Έργου

Ο Ιδιοκτήτης της Σύμβασης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Να εισηγείται τη διενέργεια διαγωνισμών με την ανοικτή ή άλλη διαδικασία της αιτιολογημένης επιλογής του.
 2. Να διασφαλίζει την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης.
 3. Να εισηγείται τον διορισμό ατόμων για τη σύσταση Επιτροπών Προδιαγραφών.
 4. Να εισηγείται τον διορισμό ατόμων για τη σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης.
 5. Να εισηγείται τον διορισμό ατόμων για τη σύσταση των Οργάνων Εκτέλεσης Συμβάσεων.
 6. Να εξασφαλίζει και να αξιολογεί προσφορές για τη σύναψη συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας μέχρι €15.000/€25.000.
 7. Να προωθεί για έγκριση αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές, τροποποιήσεις, απαιτήσεις, παραβιάσεις και εκχωρήσεις σε σχέση με συναφθείσες συμβάσεις.
Επιτροπές Προδιαγραφών

Οι Επιτροπές Προδιαγραφών έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 1. Ετοιμασία και υποβολή στον Ιδιοκτήτη του Έργου των εγγράφων του διαγωνισμού και της αντικειμενικής εκτίμησης κόστους.
 2. Προκήρυξη του διαγωνισμού και διάθεση των εγγράφων του διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
 3. Παραλαβή διευκρινιστικών ερωτήσεων που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και ετοιμασία διευκρινίσεων/τροποποιήσεων επί των εγγράφων του διαγωνισμού.
 4. Διάθεση των διευκρινίσεων/τροποποιήσεων επί των εγγράφων του διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
Επιτροπές Αξιολόγησης
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:
 1. Αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και/ή των αιτήσεων συμμετοχής με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού και την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Εξασφάλιση διευκρινίσεων από τους προσφέροντες σχετικά με τις προσφορές και/ή τις αιτήσεις συμμετοχής που υπέβαλαν.
 3. Ετοιμασία εμπεριστατωμένης έκθεσης αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο Προσφορών μέσω του Ιδιοκτήτη του Έργου.
 4. Ετοιμασία συμπληρωματικής έκθεσης αξιολόγησης μετά από απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών, η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο Προσφορών μέσω του Ιδιοκτήτη του Έργου.
 5. Ετοιμασία απαντήσεων σε ερωτήματα οικονομικών φορέων που υποβάλλονται μετά τη γνωστοποίηση σε αυτούς του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 6. Συμμετοχή στην ομάδα εκπροσώπησης της Αναθέτουσας Αρχής στην Αναθεωρητική Αρχή στην περίπτωση που ασκηθεί από οικονομικό φορέα προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή.
Επιτροπή Αποσφράγισης
Η Επιτροπή Αποσφράγισης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:
 1. Άνοιγμα και κλείσιμο του κιβωτίου προσφορών.
 2. Παραλαβή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και για οποιοδήποτε λόγο δεν κατατίθενται κατευθείαν στο κιβώτιο προσφορών.
 3. Αποσφράγιση, αρίθμηση και μονογράφηση των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής που υποβάλλονται και καταχώρησή τους σε ειδικό Έντυπο.
 4. Παράδοση των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής σε εκπρόσωπο της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 5. Ανάρτηση εντύπου στο οποίο για κάθε προσφορά αναφέρεται το όνομα του προσφέροντα και το συνολικό ποσό της προσφοράς, όπου υπάρχει.