Αρμόδια Όργανα

Προϊστάμενος Αναθέτουσας Αρχής

Ο Πρύτανης, ως ο Προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Μεριμνά για την εφαρμογή των Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016. [Καν. 3]

2. Μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε σύμβασης και για τι διασφάλιση των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τους Κανονισμούς ΚΔΠ 138/2016 και κάθε άλλο σχετικό νόμο και κανονισμό. [Καν. 3]

3. Συστήνει/διορίζει τα ακόλουθα όργανα τα οποία χειρίζονται θέματα αναφορικά με την εκτέλεση συμβάσεων

Συντονιστή Σύμβασης για κάθε σύμβαση αξίας πέραν των €2.000, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. [Καν. 6]
Μόνιμες ή προσωρινές για συγκεκριμένες συμβάσεις, Τμηματικές Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α.), αποτελούμενες από Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και τουλάχιστον δύο επιπρόσθετα μέλη. [Καν. 7(1)]
Γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα για κάθε Τ.Ε.Α.Α. που συστήνεται. [Καν. 9]
Μόνιμες ή προσωρινές για συγκεκριμένες συμβάσεις, Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών. Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών αξίας μέχρι €15.000, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, δύναται να ορίζει ένα δημόσιο λειτουργό ως υπεύθυνο για την παραλαβή των προμηθειών. [Καν. 25(1) και 25(4)]
Επιτροπές Αξιολόγησης Απόδοσης του Αναδόχου για συμβάσεις αξίας πέραν των ορίων που καθορίζονται στον Κανονισμό 30(1). [Καν. 30(1) και 30(3)]
Ad hoc τεχνικές επιτροπές για τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών. [Καν. 16]
4. Δύναται να ζητά από εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς την παροχή συμβουλών, ή/και διευκρινίσεων, ή/και εξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητάς τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεων του.[Καν. 16(4)]

5. Αποδέχεται ή απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, τις αποφάσεις της ΤΕΑΑ. [Καν. 4(4)(α)]

6. Αποφασίζει για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Ν.73(Ι)/2016, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή της σύμβασης. [Καν.19(1)(α)]

7. Για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Ν.73(Ι)/2016, μελετά την έκθεση που ετοιμάζεται από το Συντονιστή της σύμβασης και τη σχετική εισήγηση της ΤΕΑΑ και μεριμνά όπως η εν λόγω έκθεση και η σχετική εισήγηση διαβιβαστούν στην ΚΕΑΑ για λήψη απόφασης, μαζί με τη δική του τεμηρίωση σε περίπτωση διαφωνίας του με την ΤΕΑΑ. [Καν. 19(1)(β)(iii)]

8. Μεριμνά για την προώθηση εκθέσεων και εισηγήσεων της Τ.Ε.Α.Α. και των συντονιστών συμβάσεων στην Κ.Ε.Α.Α. για λήψη απόφασης, μαζί με τη δική του τεκμηρίωση σε περίπτωση διαφωνίας του με την Τ.Ε.Α.Α. [Καν. 19(β)(iii)]

Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων

Η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Αποφασίζει για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Ν.73(Ι)/2016, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα όρια τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα Ι των Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016 για άσκηση εξουσίας από τον Συντονιστή της σύμβασης. [Καν. 4(3)(α)]

2. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν σε χρονικές απαιτήσεις που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο της σύμβασης, εφόσον η παράταση ή μετάθεση της προβλεπόμενης στη σύμβαση ημερομηνίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου της σύμβασης δεν υπερβαίνει, αθροιστικά με προηγούμενες εγκρίσεις, τα όρια τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ των Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016 για άσκηση εξουσίας από την ΤΕΑΑ. [Καν. 4(3)(β)]

3. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν σε οικονομικές απαιτήσεις που υποβάλλονται είτε από τον Ανάδοχο της σύμβασης είτε από την αναθέτουσα αρχή, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα όρια τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ των Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016 για άσκηση εξουσίας από την ΤΕΑΑ. [Καν. 4(3)(γ)]

4. Για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Ν.73(Ι)/2016, μελετά την έκθεση που ετοιμάζεται από το Συντονιστή της σύμβασης και διαβιβάζει την εισήγησή της στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. [Καν. 19(1)(β)(ii)]

5. Δύναται να ζητά από εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς την παροχή συμβουλών, ή/και διευκρινίσεων, ή/και εξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητάς τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεων του.[Καν. 16(4)]

Συντονιστής Σύμβασης

Ο Συντονιστής της Σύμβασης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε σύμβασης και για τι διασφάλιση των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τους Κανονισμούς ΚΔΠ 138/2016 και κάθε άλλο σχετικό νόμο και κανονισμό. [Καν. 3]

2. Αποφασίζει για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Ν.73(Ι)/2016, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα Ι των Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016 για άσκηση εξουσίας από τον Συντονιστή της σύμβασης. [Καν. 4(2)]

3. Για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Ν.73(Ι)/2016, υποβάλλει εισήγηση στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. [Καν.19(1)(α)]

4. Βεβαιώνεται ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα της τροποποίησης θα απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις αυτές είναι διαθέσιμες. [Καν. 18(3)]

5. Για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Ν.73(Ι)/2016, ετοιμάζει και υποβάλλει στην ΤΕΑΑ εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία επισυνάπτει δεόντως συμπληρωμένο τον Πίνακα IV των Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016. [Καν. 19(1)(β)(i)]

Επιτροπή Παραλαβής
1. Η Επιτροπή Παραλαβής είναι αρμόδια για την παραλαβή προμηθειών που παραδίδονται στο πλαίσιο εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών.

2. Για την έγκυρη διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής απαιτείται η παρουσία όλων των μελών της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και κοινοποιούνται στον Πρύτανη ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

3. Για κάθε παραλαβή προμηθειών η Επιτροπή προβαίνει σε μακροσκοπική εξέταση των προς παραλαβή προμηθειών και στους ελέγχους που προβλέπονται στους όρους της σχετικής σύμβασης.

4. Εάν η σχετική σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση των προμηθειών, η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στους κατάλληλους ελέγχους και προχωρεί, ανάλογα με τα πορίσματά της, στην παραλαβή ή απόρριψη των προμηθειών. Η απόφαση της Επιτροπής καταγράφεται σε πιστοποιητικό παραλαβής ή απόρριψης, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στην ιοστοσελίδα του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών.

5. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη σύμβαση η υποβολή των προμηθειών σε οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη εξέταση ή έλεγχο και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την μακροσκοπική εξέταση των προμηθειών δεν προέκυψαν λόγοι απόρριψης των προμηθειών, τότε η Επιτροπή Παραλαβής εκδίδει πιστοποιητικό προσωρινής παραλαβής και διευθετεί την υποβολή των προς παραλαβή προμηθειών στους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και εξετάσεις.

6. Η Επιτροπή Παραλαβής παραλαμβάνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και/ή ελέγχων και βάσει αυτών εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής ή απόρριψης.

7. Η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί στην αρμόδια Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων μέσω ειδικής έκθεσης, υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών, την αποδοχή προμηθειών που παρουσιάζουν επουσιώδεις κατά την κρίση της αποκλίσεις από τις προδιαγραφές ή τους όρους της σύμβασης, σε μειωμένη τιμή.