Ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών (ΤΣΑ) ιδρύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, που λήφθηκε στις 19 Ιουνίου 2009.

Κατά το έτος ίδρυσης του Τομέα εκδόθηκαν Εσωτερικοί Κανόνες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι οποίοι καθορίζουν τα αρμόδια όργανα χειρισμού διαγωνισμών, τις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών, τις διαδικασίες υποβολής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, τις διαδικασίες ανάθεσης και υπογραφής συμβάσεων κλπ. Οι διαδικασίες του ΤΣΑ τυγχάνουν συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης, υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών.

Ο ΤΣΑ έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διενέργεια διαγωνισμών στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για ικανοποίηση των αναγκών του Πανεπιστημίου που αφορούν στην απόκτηση αγαθών, υπηρεσιών και έργων, είτε αυτές προέρχονται από τους ακαδημαϊκούς είτε από τις διοικητικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του αυτής, ο ΤΣΑ συμμετέχει σε επιτροπές προδιαγραφών για την ετοιμασία των εγγράφων των διαγωνισμών, προκηρύσσει και συντονίζει τη διενέργεια των διαγωνισμών, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, ετοιμάζει και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, παρέχει στήριξη στις οργανωτικές οντότητες που προβαίνουν στην απόκτηση προμηθειών, υπηρεσιών και έργων μέσω προσφορών, κλπ.

Ο ΤΣΑ έχει επίσης την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών (ΣΠΟ), στο πλαίσιο της οποίας καταρτίζει τις Ημερήσιες Διατάξεις των συνεδριών του ΣΠΟ, ετοιμάζει τα σημειώματα και τις σχετικές επιστολές που απορρέουν από τις αποφάσεις του ΣΠΟ, ετοιμάζει τα Πρακτικά των συνεδρίων, κλπ.

Κάθε ενδιαφερόμενος που προτίθεται να προβεί στην αγορά αγαθών, υπηρεσιών ή έργων θα πρέπει να πρώτα να επιλέξει την κατάλληλη διαδικασία διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού με βάση το Διάγραμμα Επιλογής Διαδικασιας Σύναψης Σύμβασης που υπάρχει στον ιστότοπο του ΤΣΑ κάτω από την κατηγορία «Διαδικασίες». Αφού επιλέξει την κατάλληλη για την περίπτωσή του διαδικασία, θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα της επιλεγείσας διαδικασίας, όπως αυτά καταγράφονται στο αντίστοιχο έγγραφο που επίσης υπάρχει στον ιστότοπο του ΤΣΑ κάτω από την κατηγορία «Διαδικασίες».

Τόσο ο Υπεύθυνος του ΤΣΑ όσο και το προσωπικό του ΤΣΑ είναι πάντοτε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για να παρέχουν καθοδήγηση και κάθε δυνατή βοήθεια ώστε οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων να εφαρμόζονται χωρίς αχρείαστες καθυστερήσεις και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τομέας Συμβάσεων και Αγορών