• Εγύκλιος 209/2020 – Διαδικασίες Παραγγελίας, Παραλαβής, Καταγραφής και Διαχείρισης των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και των Αποθεμάτων του Πανεπιστημίου ΚύπρουΔιαδικασίες Παραγγελίας, Παραλαβής, Καταγραφής και Διαχείρισης των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και των Αποθεμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Εγκύκλιος 172/2016 – Νέα Όρια για την Απευθείας Ανάθεση Συμβάσεων και για τη Διενέργεια Συνοπτικών Διαδικασιών, που ισχύουν από 28η Απριλίου 2016 με βάση το Ν.73(I)/2016
  • Εγκύκλιος 170/2016 – Κώδικας Δεοντολογίας για Πρόσωπα που Εμπλέκονται σε Δημόσιες Συμβάσεις
  • Εγκύκλος 168/2015 – Προκήρυξη και Ανάθεση Συμβάσεων
  • Εγκύκλιος 155/2014 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία
  • Εγκύκλιος 150/2014 – Κατώτατα Όρια Αξίας Συμβάσεων που Ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014, πέραν των οποίων Εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Εγκύκλιος 119/2011 – Δεν ισχύει από τις 29/09/11 και εξής η εξαίρεση του άρθρου 15(στ) του Περί Συμβάσεων Νόμου για τα ερευνητικά έργα του άξονα προγραμμάτων “Ανάπτυξη Ερευνητικής Υποδομής” του ΙΠΕ
  • Εγκύκλιος 083/2010 – Για προσφορές από €8.500 μέχρι €85.430 πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποβάλλονται 4 προσφορές
  • Εγκύκλιος 072/2010 – Κανόνες, Διαδικασίες και Έντυπα για Αγορά Προμηθειών, Υπηρεσιών ή για Εκτέλεση Έργων
  • Εγκύκλιος 022/2007 – Τέλη Χαρτοσήμου
  • Όλες οι Εγκύκλιοι του Πανεπιστημίου Κύπρου