Το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών (ΣΠΟ) είναι πενταμέλες και αποτελείται από τον Πρόεδρο του, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τρία μέλη. Αρμόδιο για το διορισμό όλων των μελών του ΣΠΟ είναι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου από το οποίο προέρχονται όλα τα μέλη του.

Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών του ΣΠΟ απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών μελών, μεταξύ των οποίων του Προέδρου και/ή του Αναπληρωτή Προέδρου.

Το ΣΠΟ έχει εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που ρυθμίζουν την οικονομική πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου και να αποφασίζει για διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων απεριορίστου ποσού. Ειδικότερα, το ΣΠΟ έχει εξουσία:

1. Να εγκρίνει κανόνες και διαδικασίες που ρυθμίζουν την οικονομική πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου.
2. Να κατακυρώνει ή να ακυρώνει διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων.
3. Να εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμών με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση ή άλλη ειδική διαδικασία.
4. Να εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων με εξαίρεση από τις συνήθεις διαδικασίες προσφορών (π.χ. για αγορά υπηρεσιών έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου).
5. Να εξετάζει έγγραφα διαγωνισμών πριν την προκήρυξή τους και να εισηγείται αλλαγές σε αυτά.
6. Να εγκρίνει παρατάσεις στις περιόδου ισχύος των προσφορών με τους ίδιους όρους, εφόσον λάβει σχετικό αίτημα πριν τη λήξη τους.
7. Να παραπέμπει στην ολομέλεια του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες θεωρεί ότι την απόφαση δεν πρέπει να την πάρει το ίδιο.
8. Να συστήνει, όποτε κρίνει σκόπιμο, ad-hoc, τριμελείς τουλάχιστον, επιτροπές για επαναξιολόγηση των προσφορών, και/ή μελέτη των αξιολογήσεων, και/ή διεξαγωγή ειδικών ερευνών και/ή υποβολή εκθέσεων, σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα.
9. Να καλεί στις συνεδρίες του οποιουσδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητάς τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεών του.
10. Να ζητά την παροχή συμβουλών από τεχνικούς ή άλλους εμπειρογνώμονες που κρίνει αναγκαίο για την ορθή λήψη των αποφάσεών του.