Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση προσφέρεται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Arts) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση.


Σκοπός
Το πρόγραμμα αποβλέπει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη σχολική συμβουλευτική και καθοδήγηση με σκοπό τη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς που να μπορούν να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι (με την έννοια που έχει ο αγγλικός όρος counselor) των μαθητών σε προσωπικά, οικογενειακά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα που τους απασχολούν.


Δίδακτρα
Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα ανέρχονται συνολικά σε €5.125.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/graduateschool


Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο ακαδημαϊκά έτη με ελάχιστη διάρκεια σπουδών φοίτησης τα τρία εξάμηνα και μέγιστη οκτώ εξάμηνα.


Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και συγγραφής των εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η Ελληνική.


Δομή Προγράμματος
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση 140 ECTS.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 μαθήματα (6 υποχρεωτικά και 6 επιλεγόμενα) το κάθε ένα από τα οποία πιστώνεται με 7.5 ECTS, υποχρεωτική πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 500 ωρών σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία η οποία ολοκληρώνεται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα και πιστώνεται με 20 ECTS, καθώς και υποχρεωτική μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία (Διατριβή Μάστερ) η οποία πιστώνεται με 30 ECTS.

Η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Όλα τα μαθήματα θα γίνονται στην Κύπρο.

Μέρος του προγράμματος σπουδών (μέχρι 20% ή μέχρι δύο επιλεγόμενα μαθήματα, εξαιρουμένης της Πρακτικής Άσκησης) θα μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Μαθήματα

Υποχρεωτικά (7.5 ECTS το κάθε ένα)

ΣΥΜ601 Δεοντολογία στη Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

ΣΥΜ602 Εισαγωγή στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

ΣΥΜ605 Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευτική I

ΣΥΜ650 Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ660 Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας

ΣΥΜ604 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (ή αντίστοιχο μάθημα που προσφέρουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα)

ΣΥΜ700 Διατριβή Μάστερ I (15 ECTS)

ΣΥΜ701 Διατριβή Μάστερ II (15 ECTS)

ΣΥΜ789 Πρακτική Άσκηση Ι (σε Δημόσια Σχολεία) – 10 ECTS ή ΣΥΜ791 Πρακτική Άσκηση Ι (σε Ιδιωτικά Σχολεία και άλλες δομές) - 10 ECTS

ΣΥΜ 790 Πρακτική Άσκηση ΙΙ (σε Δημόσια Σχολεία) – 10 ECTS ή ΣΥΜ792 Πρακτική Άσκηση ΙΙ (σε Ιδιωτικά Σχολεία και άλλες δομές) - 10 ECTS

Περιορισμένης Επιλογής (7.5 ECTS το κάθε ένα)

Μαθήματα Παιδαγωγικής (επιλογή 2 μαθημάτων)

ΣΥΜ651 Θεωρία και Πράξη Παιδαγωγικής Επιστήμης

ΣΥΜ652 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Σχολείο

ΣΥΜ653 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ654 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ655 Κοινωνική Παιδαγωγική

ΣΥΜ656 Αναλυτικά Προγράμματα και Μικρο-διδασκαλία

ΣΥΜ657 Επίκαιρα Ζητήματα στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ661 Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-Κοινωνικός Αποκλεισμός και Δια Βίου Μάθηση

ΣΥΜ659 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

ΣΥΜ609 Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μαθήματα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής (επιλογή 2 μαθημάτων)

ΣΥΜ610 Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

ΣΥΜ611 Συμβουλευτική Ψυχολογία

ΣΥΜ612 Σύγχρονες Θεωρίες Ανθρώπινης Ανάπτυξης

ΣΥΜ613 Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων

ΣΥΜ614 Ψυχολογία της Διδασκαλίας

ΣΥΜ615 Οικογένεια και Ανάπτυξη του Παιδιού

ΣΥΜ606 Μαθησιακές Δυσκολίες

ΣΥΜ607 Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κρίσεων στο Σχολείο

ΣΥΜ608 Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Μειονοτήτων

ΣΥΜ603 Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική

ΣΥΜ616 Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευτική ΙΙ

Ελεύθερης Επιλογής (7.5 ECTS το κάθε ένα)
Δύο μεταπτυχιακά μαθήματα (7.5 ECTS το καθένα) από εκείνα που προσφέρονται ευρύτερα από τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του φοιτητή. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και η συγκατάθεση του διδάσκοντος.

ΣΥΝΟΛΟ 140 ΜΟΝΑΔΕΣ

Δικαίωμα Υποβολής Αιτήσεων
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν πτυχιούχοι Ψυχολογίας ή πτυχιούχοι σε οποιανδήποτε από τις Επιστήμες της Αγωγής, ή κάτοχοι πτυχίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διορισμό στην Μέση Εκπαίδευση. Όλα τα πιο πάνω πτυχία πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εγγραφούν στους καταλόγους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμό ως Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, νοουμένου ότι κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούνται για τέτοιο διορισμό. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις σε σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Τέλος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο σε διάφορα πανεπιστήμια με στόχο την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.