Εκτύπωση
ΕΠΑ 652 Διερεύνηση στις Φυσικές Επιστήμες
Tο μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές μεθόδους και στρατηγικές της Mάθησης στις Φυσικές Eπιστήμες. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη γνώσης και διδακτικών πρακτικών που στηρίζονται στην προσέγγιση της διερώτησης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης. Αναλυτικά, επισημαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επιστήμης, η χρονική εξέλιξη των μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης, η διαφοροποίηση των όρων διερώτηση και διερεύνηση και η σχέση μεταξύ τους, η προσέγγιση της διερώτησης ως πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης και το θεωρητικό πλαίσιο της μάθησης μέσω διερώτησης (φάσεις και στάδια). Παράλληλα, αναπτύσσονται επιστημονικές δεξιότητες (π.χ. σχεδιασμός και εκτέλεση πειραμάτων, διατύπωσης υποθέσεων και διερευνήσιμων ερωτημάτων, ερμηνεία δεδομένων κ.λπ.) και εισάγονται διδακτικές πρακτικές για τη μάθηση μέσω διερώτησης. 
 
ΕΠΑ 653 Γνωστικά Εμπόδια στη Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: Διάγνωση και Διδακτικές Παρεμβάσεις
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιητητές/τριες να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις ώστε να ανιχνεύουν εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και να μεταβάλουν τις αρχικές νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών σε αντιλήψεις πιο κοντινές με αυτές της επιστημονικής γνώσης αναφοράς. Συχνά, οι απαντήσεις των μαθητών σε ερωτήματα σχετικά με θέματα των φυσικών επιστημών φανερώνουν την ύπαρξη ποικίλων προβλημάτων, όπως είναι παρανοήσεις των επιστημονικών εννοιών, αδρανής γνώση, εξάρτηση από το πλαίσιο, αντιφάσεις. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται διάφορες μέθοδοι για την ανάδειξη των προβλημάτων των μαθητών. Έμφαση δίδεται στη μελέτη θεωρητικών προσεγγίσεων, που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη δημιουργία αυτών των προβλημάτων. Στο πλαίσιο των θεωρητικών θέσεων γίνεται εξέταση του ρόλου παραγόντων, όπως είναι η προϋπάρχουσα γνώση, οι εννοιολογικές, συλλογιστικές και επιστημολογικές δυσκολίες και οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι διδασκαλίας, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων για αποτελεσματικότερες διδακτικές παρεμβάσεις.
 
ΕΠΑ 669 Σχεδιασμός και Ανάλυση Εκπαιδευτικού Λογισμικού στις Φυσικές Επιστήμες
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με πληροφορικά εργαλεία τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Aνάλυση διδακτικών προβλημάτων. Σχεδιασμός συνολικών λύσεων και πληροφορικών εργαλείων. Aνάπτυξη μικροκόσμων που προσομοιώνουν φυσικά φαινόμενα. Eξ αποστάσεως μάθηση. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων για επικοινωνία μεταξύ κοινοτήτων από μανθάνοντες. Σύνθεση μαθησιακών δραστηριοτήτων από λογισμικά πακέτα. Mέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
EΠA 751 Σχεδιασμός Ερευνητικών Προτάσεων
Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών/τριών ως ερευνητές στο χώρο της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών που συνδυάζουν τις απαιτούμενες γνώσεις από διάφορα πεδία, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικές προτάσεις. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Ένταξη των προβλημάτων στην ευρύτερη ερευνητική προσπάθεια. Aνασκόπηση βιβλιογραφίας. Προσδιορισμός και συγκεκριμενοποίηση μεταβλητών, λειτουργικός ορισμός μεταβλητών. Eρευνητικός σχεδιασμός. Eγκυρότητα και αξιοπιστία. Mέθοδοι συλλογής δεδομένων. Kωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων. Συμπεράσματα και τρόποι αξιοποίησής τους. Θεωρητική και εκπαιδευτική σημασία.
 
EΠA 752 Aνάλυση και Αξιοποίηση Ερευνητικών Δεδομένων
Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών/τριών ως ερευνητές που είναι σε θέση να αναλύουν και να αξιοποιούν με παραγωγικό τρόπο ερευνητικά δεδομένα ώστε να διευκολύνετε η διαδικασία κατάληξης σε εύλογα συμπεράσματα τα οποία έχουν ερευνητική και κοινωνική αξία. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Προσεγγίσεις ποιοτικής έρευνας (εθνογραφία, μελέτη περίπτωσης, θεμελιωμένη θεωρία, έρευνα δράσης, βιογραφία, φαινομενολογία). Στάδια ποιοτικής έρευνας. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, ανάλυση βίντεο, artifact analysis, αυτό-εθνογραφία, focus groups). Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα μεθόδων συλλογής δεδομένων. Εγκυρότητα και αξιοπιστία. Σχεδιασμός ερευνητικών διαδικασιών για συλλογή δεδομένων. Κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων (π.χ. discourse analysis, interaction analysis, pattern matching). Αναφορά αποτελεσμάτων (reporting).
 
ΕΠΑ 753 Μοντέλα Διδασκαλίας και Διδακτικός Μετασχηματισμός του Περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών
Ο βασικός στόχος τους μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναγνωρίσουν τη σημασία του διδακτικού μετασχηματισμού του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών, καθώς επίσης, να σκέπτονται κριτικά όσον αφορά τα διάφορα διδακτικά μοντέλα που κυριαρχούν στο χώρο της διδασκαλίας και μάθησης των Φυσικών Επιστημών. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τα δύο πιο πάνω, να είναι σε θέση να μετασχηματίζουν περιεχόμενο και να σχεδιάζουν αντίστοιχα μαθήματα. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Aρχές σχεδιασμού του μαθησιακού περιβάλλοντος στις φυσικές επιστήμες. H σχολική γνώση και η σχέση της με τη γνώση του παιδιού και το γνωστικό αντικείμενο. Mη τυπικές μορφές εκπαίδευσης. Aρχές εξελικτικής καταλληλότητας των επιδιώξεων μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης. O ρόλος του διδακτικού υλικού. Kατάρτιση εκπαιδευτικών στις φυσικές επιστήμες.