Πίνακας με τα ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχε το ΠΚ απο το 2011 -09/2017