Η Επιτροπή Έρευνας είναι η Συγκλητική επιτροπή, που διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής του Πανεπιστημίου στον τομέα της έρευνας. Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο ως προς τη στρατηγική και την πολιτική του Πανεπιστημίου και συντονίζει τη διαδικασία προετοιμασίας, διαμόρφωσης και υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Κύριες δραστηριότητες της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση του πλαισίου, που θα επιτρέπει τη διαρκή ανάπτυξη της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και την Κύπρο, και η προβολή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Της Επιτροπής Έρευνας προεδρεύει, ex officio, ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που είναι και ο καθ' ύλην αρμόδιος για θέματα έρευνας.
 
 
Μέλη Επιτροπής Έρευνας:
 

Καθ. Ειρήνη-Άννα Διακίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Πρόεδρος)

Καθ. Φοίβος Παναγιωτίδης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων

Καθ. Άντρος Κούρτελλος, Σχολή Οικονομικών Επιστήμων και Διοίκησης

Καθ. Τιμόθεος Παπαδόπουλος, Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστήμων της Αγωγής

Καθ. Θανάσης Βιώνης, Φιλοσοφική Σχολή

Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Κρικίδης, Πολυτεχνική Σχολή

Καθ. Παναγιώτης Γιάλλουρος, Ιατρική Σχολή

Επικ. Καθ. Ηλίας Αθανασόπουλος, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων

Μάριος Δημητριάδης, Γραμματέας