Σημαντική για το Πανεπιστήμιο είναι και η χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται μέσα από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, με πρωτοβουλία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και τη στήριξη του Πανεπιστημίου. Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας χρηματοδοτεί, επίσης, σημαντικό αριθμό ερευνητικών προτάσεων, που υποβάλλονται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
1. Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα
Μία πολύ σημαντική πτυχή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου αφορά στη συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές και, κυρίως, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε 145 ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η συνολική χρηματοδότηση που εισέρρευσε στα ταμεία του κατά το 2015, ανέρχεται στα €10.726.914. Μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα κάτω από τον Ορίζοντα 2020, το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο και το Πρόγραμμα ERASMUS+ και Διά Βίου Μάθησης (LLP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητικά προγράμματα αιχμής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), προγράμματα COST (European Cooperation in Science and Technology) και EUROCORES (European Collaborative Research), προγράμματα Tempus, καθώς επίσης και στα Διαρθρωτικά Προγράμματα Interreg. Το Πανεπιστήμιο, μέσα από την επιτυχή του συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια να τετραπλασιάσει τη χρηματοδότησή του για την έρευνα, να βελτιώσει τα επίπεδα αριστείας και να συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ερευνητικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ καθώς, επίσης, και μέσα από τις Δράσεις Marie Skłodowska Curie, προσφέρει την ευκαιρία σε σημαντική μερίδα ερευνητών για αμφίδρομες ανταλλαγές και κινητικότητα, αλλά και για δημιουργία νέων συνεργασιών, τόσο μεταξύ πανεπιστημίων όσο και με τον ευρύτερο βιομηχανικό χώρο.

 

2. Ερευνητικά Προγράμματα Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας
Σημαντική χρηματοδότηση από τους πόρους του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) διοχετεύεται προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά το 2015, η συνολική χρηματοδότηση που καταβλήθηκε ανέρχεται σε €5.151.576 για 55 ερευνητικά προγράμματα από το εν λόγω Ίδρυμα.
Η εξωτερική χρηματοδότηση για την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου κατά τα τελευταία 15 χρόνια φαίνεται στην πιο κάτω Γραφική Παράσταση.