Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο, στην προσπάθειά του για στήριξη της έρευνας, αφιερώνει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών προγραμμάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού. Κατά το 2015, από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου χρηματοδοτούνται οι πιο κάτω κατηγορίες ερευνητικών δραστηριοτήτων:

 

Α. Ερευνητικά Προγράμματα
 
Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα
Τα ερευνητικά προγράμματα είναι συνήθως διετούς διάρκειας και εγκρίνονται από την Επιτροπή Έρευνας, αφού πρώτα τύχουν αξιολόγησης από δύο τουλάχιστον εξωτερικούς ανεξάρτητους κριτές. Το 2015, από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου χρηματοδοτήθηκαν 21 ερευνητικά προγράμματα. Κατά κανόνα, πρόκειται για συλλογική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει αρκετούς ερευνητές από το Πανεπιστήμιο, διεθνείς συνεργάτες, μεταπτυχιακούς συνεργάτες, και διεξάγεται στη βάση συγκεκριμένης πρότασης για καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. Η συνολική εσωτερική χρηματοδότηση για ερευνητικά προγράμματα από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ανήλθε, το 2015, στο ποσό των €451.422 περίπου, και σ’ αυτά απασχολήθηκαν, εκτός από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), μεταπτυχιακοί συνεργάτες και ειδικοί επιστήμονες.
Προγράμματα Ιδρύματος «Α. Γ. Λεβέντη»
Από το 2000, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος «Α. Γ. Λεβέντη», το οποίο χρηματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε βασική έρευνα, ιδιαíτερα προγραμμάτων από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με στόχο την προώθησή της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ετήσια χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Α. Γ. Λεβέντη» μπορεί να φτάσει μέχρι τις €170.000. Από την εισαγωγή του θεσμού μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα «Α. Γ. Λεβέντη» 48 συνολικά ερευνητικά προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια, τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος «Α. Γ. Λεβέντη» έχουν καταστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2014 εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 12 ερευνητικά προγράμματα τα οποία ολοκληρώθηκαν εντός του 2016.

 

Ερευνητικά Προγράμματα για την Κύπρο
Εκτός από την έρευνα και τη διδασκαλία, που είναι οι δύο κύριοι τομείς δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, μία τρίτη αποστολή του είναι και η παροχή υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κάνει έντονη την παρουσία του σ’ αυτόν τον τομέα. Στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς, τα τμήματα και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου συνεργάστηκαν ή συνεργάζονται με διάφορους φορείς της κυπριακής κοινωνίας σε ερευνητικά προγράμματα, που, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος τους, προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Από τα 21 συνολικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδότησε το Πανεπιστήμιο το 2015, τα τρία αφορούν αποκλειστικά εφαρμοσμένη έρευνα και η συνολική τους χρηματοδότηση ανήλθε στις €82.196 περίπου.

 

Β. Ερευνητικές Δραστηριότητες
Η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων γίνεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και καλύπτει όλα τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ): λέκτορες, επίκουρους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές. Η χρηματοδότηση αυτή έχει στόχο την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κ.ά., για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή, ακόμη, για συνεργασία στον τομέα της έρευνας.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει γίνει γνωστό στη διεθνή επιστημονική κοινότητα από τις δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και το πλούσιο συγγραφικό έργο, αλλά και από τις συμμετοχές και παρουσιάσεις εργασιών σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες και συμπόσια, καθώς και από τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Κύπρο. Έχει, επίσης, καθιερωθεί ερευνητική συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και οργανισμούς από όλο τον κόσμο και, ιδιαίτερα, από τις χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Μεσογείου. Κατά το 2015, η συνολική χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο για ερευνητικές δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των €1.224.374.

 

Γ. Εναρκτήρια Χρηματοδότηση
Μέσω του θεσμού των εναρκτήριων χρηματοδοτήσεων, ο οποίος καθιερώθηκε το Μάιο του 2004, το Πανεπιστήμιο κάνει ουσιαστικές επενδύσεις στα νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν την απαραίτητη βασική υποδομή έρευνας για να μπορούν να είναι παραγωγικά στις ερευνητικές τους επιδιώξεις το συντομότερο δυνατό και, επιπρόσθετα, να γίνουν ανταγωνιστικά στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης σε τομείς στους οποίους η χρηματοδότηση αυτή προσφέρεται. Η επιλογή γίνεται από την Επιτροπή Έρευνας, μετά από αξιολόγηση σχετικής αίτησης και προσωπικής συνέντευξης του υποψήφιου ακαδημαϊκού. Κατά το 2015, υλοποιούνταν 13 εναρκτήριες χρηματοδοτήσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε €182.877 περίπου.
Η εσωτερική χρηματοδότηση για την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τα τελευταία 14 χρόνια φαίνεται στην πιο κάτω Γραφική Παράσταση.