Στις ακόλουθες κεντρικές εκδόσεις του Πανεπιστημίου, παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος, ως αποτέλεσμα της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

 

Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Εκδίδεται κάθε τέσσερα χρόνια υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου.
Η έκδοση καταγράφει την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνα είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου Κύπρου και μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, και αυτό το γεγονός προσδίδει μεγαλύτερη σημασία στην Έκδοση. Το βασικό κορμό του βιβλίου αποτελούν οι πληροφορίες κατά καθηγητή σε διάφορα πεδία, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την έρευνα. Το μεγαλύτερο μέρος της Έκδοσης καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού.
Η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας της κάθε σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου γίνεται σε ξεχωριστή έκδοση. Οι εκδόσεις είναι στην Αγγλική, ενώ για τη Φιλοσοφική Σχολή η έκδοση είναι τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.

 

Πανεπιστημιακή Έρευνα
Η έκδοση Πανεπιστημιακή Έρευνα παρουσιάζει συνοπτικά το ερευνητικό έργο όλων των σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Περιέχει ενημερωμένα στοιχεία και πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα και την εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση. Παρουσιάζει τα ερευνητικά εργαστήρια, τα ερευνητικά κέντρα και μονάδες του Πανεπιστημίου καθώς και άλλες ερευνητικές πηγές. Αναφορά γίνεται, επίσης, στις συμπράξεις και συνεργασίες του Πανεπιστημίου, στα ερευνητικά επιτεύγματα και στο μέλλον και τις προοπτικές της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.

 

Η κοινότητα Zenodo παρέχει τη δυνατότητα προς τους ερευνητές να καταθέτουν συλλογικά τα αξιολογημένα επιστημονικά τους άρθρα σε ένα κοινό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης, συμβάλλοντας έμπρακτα στην επιίτευξη των στόχων της Εθνικής Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 Ερευνητικές Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίου Κύπρου σε Επιστημονικά Περιοδικά και Ετεροαναφορές που έλαβαν στην περίοδο 1992-2019 (Πηγή: Web of Science, 2020. Σημειώνεται ότι το Web of Science δεν περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες).