Επιτροπή Έρευνας

 

Η Επιτροπή Έρευνας είναι η Συγκλητική επιτροπή, που διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής του Πανεπιστημίου στον τομέα της έρευνας. Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο ως προς τη στρατηγική και την πολιτική του Πανεπιστημίου και συντονίζει τη διαδικασία προετοιμασίας, διαμόρφωσης και υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Κύριες δραστηριότητες της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση του πλαισίου, που θα επιτρέπει τη διαρκή ανάπτυξη της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και την Κύπρο, και η προβολή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Της Επιτροπής Έρευνας προεδρεύει, ex officio, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που είναι και η καθ’ ύλην αρμόδια για θέματα έρευνας.

 

 

Επιτροπή Καινοτομίας

 

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής: (α) Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Πρόεδρος) (β) Οκτώ μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορες πτυχές καινοτομίας, παροχής υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας, εμπορευματοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και δημιουργίας επιχειρήσεων έντασης γνώσης / τεχνοβλαστών (spin-off).

Γραμματέας της Επιτροπής Καινοτομίας ορίζεται ο/η Επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Καινοτομίας (Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας). Ο Γραμματέας της Επιτροπής συμμετέχει στην Επιτροπή ως μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι όροι εντολής της Επιτροπής Καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι:

  • Εγκρίνει προτάσεις προς τα αρμόδια Συλλογικά Σώματα του Πανεπιστημίου σχετικές με τη στρατηγική, πολιτική, κανόνες και διαδικασίες συλλογής, αξιολόγησης και προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας και της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και τεχνοβλαστών (spin-offs), τα οποία απορρέουν από ερευνητικές δράσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, της εκπόνησης εφαρμοσμένης/ βιομηχανικής έρευνας και συναφών υπηρεσιών και της σύναψης συμβολαίων καθώς και την επικαιροποίηση των πιο πάνω πολιτικών με βάση τις πλέον πρόσφατες πρακτικές.
  • Εγκρίνει προτάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου που κατατίθενται από μέλη της ερευνητικής κοινότητας για χρηματοδότηση της κατοχύρωσής τους με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης.
  • Εγκρίνει προτάσεις για τη σύναψη συμβολαίων εκχώρησης άδειας εκμετάλλευσης/χρήσης (licensing), συνιδιοκτησίας ευρεσιτεχνιών για την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταβίβασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κτλ.
  • Εγκρίνει προτάσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στους τομείς της βιομηχανίας /των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα και αναφορικά με τη σύναψη Συμφωνιών πλαισίου εγκρίνει ρήτρες σχετικές με τη διανοητική ιδιοκτησία
  • Εγκρίνει προτάσεις για τη δημιουργία τεχνοβλαστών (spin-offs).

Μέλη Επιτροπής Καινοτομίας