Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Η έρευνα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για την συνεχή ανάπτυξή του.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΥΕΚ) είναι ο εκτελεστικός διοικητικός βραχίονας για την προώθηση και ενίσχυση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ειδικότερα, αυτό γίνεται εφικτό μέσω της υποστήριξης στην προσέλκυση χρηματοδότησης, στη διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών ερευνητικών έργων, μέσω της παράλληλης ανάπτυξης και προώθησης βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης έργων και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η Υπηρεσία επίσης έχει ως κύριους στόχους την υποστήριξη των Επιτροπών και της Πρυτανείας στην θέσπιση πολιτικών έρευνας και καινοτομίας, τη βέλτιστη κατανομή και διαχείριση των εσωτερικών κονδυλίων που αφορούν σε έρευνα και καινοτομία, την αύξηση των επιτυχημένων ερευνητικών προτάσεων μέσω της ποιοτικής υποστήριξης της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας του ΠΚ, την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

Έρευνα και Καινοτομία στο ΠΚ

Υπηρεσίες Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας (ελεγχόμενη πρόσβαση)

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης