1. Καταστατικό Πανεπιστημίου Κύπρου / Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι Αρχικός Νόμος και Αναθεωρημένος Νόμος
  2. Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΠΚ –  (LEAR εξουσιοδότηση)
  3. Έντυπο Νομικής Οντότητας ΠΚ – Legal Entity Form UCY
  4. The University of Cyprus Law
  5. Αριθμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΠΚ – Αρ. ΦΠΑ /  VΑΤ Νο
  6. Βρείτε εδώ πληροφορίες για: PIC No., UNIC No., Erasmus ID Code, Erasmus University Charter, Νόμιμος Εκπρόσωπος, PADOR No κ.α.
  7. Περιγραφή  Πανεπιστημίου Κύπρου στα αγγλικά (Updated 12/2022)
  8. Αριθμός εργαζομένωνστο ΠΚ για τα έτη 2016-2022
  9. Επίσημη διεύθυνση Πανεπιστημίου Κύπρου.
  10. Κατάλογος με τα κυπριακά εθνικά σημεία επαφής (national contact points) και οι κυριότερες αρμοδιότητες τους